16.12.10

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN
Kementerian Sumber Manusia ditubuhkan untuk membangunkan sumber tenaga kerja yang kompetitif dan keadilan sosial dalam kalangan pekerja di Malaysia. Kementerian ini memastikan dasar-dasar sumber tenaga manusia yang digubal berkualiti dan praktikal untuk dilaksanakan selain memastikan hubungan dan kerjasama antara jabatan dan agensi di bawah kementerian, majikan dan pihak pekerja sentiasa kukuh dan harmoni. Di samping itu, kementerian ini juga bertanggungjawab memastikan perkhidmatan sokongan seperti keperluan perjawatan, kewangan dan kelengkapan peralatan pengurusan dan pentadbiran mencukupi, dalam keadaan boleh guna dan tersedia pada setiap masa.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
JTM yang dahulunya lebih dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) ditubuhkan secara rasmi pada 8 Mei 1969. Pada tahun 2002, bidang tugas JTM telah dirombak dan dikhususkan kepada satu aktiviti utama iaitu membantu negara ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum. Pelaksanaan aktiviti tersebut adalah melalui program latihan perindustrian untuk mengeluarkan dan meningkatkan bilangan tenaga mahir serta berdaya saing agar memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia.

Jabatan Tenaga Manusia, Aras 6, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 2346. Faks: 03-8889 4295. Laman web: www.jtm.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)
JTKSM telah ditubuhkan pada tahun 1912 dengan nama Jabatan Buruh. JTKSM bertanggungjawab untuk memelihara kepentingan ekonomi dan sosial warga pekerja melalui pelaksanaan standard perburuhan dan langkah-langkah perlindungan yang ditetapkan di bawah dasar dan undang-undang buruh negara; membantu meningkatkan daya pengeluaran negara melalui pelaksanaan sistem pentadbiran perburuhan negara secara berkesan untuk mewujudkan satu angkatan tenaga kerja yang terjaga, berdisiplin dan produktif; pemberian khidmat nasihat undang-undang buruh bagi membantu meningkatkan kecekapan proses pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Ia juga membantu menggalakkan keseimbangan kaum dalam struktur guna tenaga di sektor swasta; membantu dalam pelaksanaan dasar guna tenaga dengan memberi keutamaan peluang pekerjaan kepada warganegara melalui
pencegahan dan pengawalan penggajian pekerja-pekerja bukan warganegara; membantu meningkatkan kualiti kehidupan para pekerja di sektor perladangan; membantu menghidupkan konsep masyarakat penyayang melalui pelaksanaan kepentingan golongan masyarakat yang kurang bernasib baik dan yang memerlukan perlindungan khas.

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Aras 5, Blok D3, Kompleks D, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03 8889 2368. Laman web: www.jtksm.mohr.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja Sabah
Jabatan Tenaga Kerja Sabah mula wujud semasa pentadbiran British North Borneo Company dalam tahun 1880-an. Antara tanggungjawab yang dimainkan oleh jabatan ini ialah melatih pegawai dan kakitangan, menjalankan penyelidikan dan perancangan, melakukan pemeriksaan statutori ke tempat-tempat pekerjaan untuk menentukan peruntukan Undang-undang Buruh dipatuhi oleh para majikan dan pekerja, menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan buruh dan tuntutan pampasan pekerja, mengawal pengambilan dan penggajian pekerja-pekerja bukan pemastautin melalui pengeluaran Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin.

Jabatan Tenaga Kerja Sabah (Ibupejabat), Tingkat 1, Blok C & D, Bangunan KWSP, P.O Box 14557, 88852 Kota Kinabalu, Sabah. Tel: 088 238 755/233 820/237 258. Faks: 088 242 445. Laman web: http://jtksbh.mohr.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JBSWK)
Jabatan Tenaga Kerja Sarawak telah ditubuhkan pada 27 Julai 1960 dan dikenali sebagai Jabatan Buruh Sarawak (JBSWK). Antara fungsi Jabatan ini ialah menasihati Menteri Sumber Manusia menerusi Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, pihak kerajaan Negeri Sarawak, orang awam dan warga industri mengenai perundangan perburuhan dan hal ehwal perburuhan di Sarawak; menyiasat dan memutuskan penyelesaian terhadap pertikaian warga industri berkaitan pembayaran, terma dan syarat penggajian, perkara di bawah bidang kuasa Akta Pampasan Pekerja 1952 dan menjalankan pendakwaan berhubung perlanggaran peruntukan undang-undang perburuhan di dalam Mahkamah; bekerjasama dengan pihak Polis berkenaan hal keselamatan, terutama Peraturan-Peraturan Keselamatan Dalam Negeri (Pendaftaran Buruh), 1960.

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Tingkat 13, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, 93532 Kuching, Sarawak. Tel: 082-242261. Faks: 082-244909/237 051. Laman web: www. jtkswk.mohr.gov.my

Mahkamah Perusahaan
Mahkamah Perusahaan telah ditubuhkan pada tahun 1940 di bawah ‘Industrial Court and Court of Inquiry Rules’ tetapi tidak dapat berfungsi akibat penaklukan Jepun. Mahkamah Perusahaan berfungsi untuk membicarakan dan menurun keputusan atau award pertikaian perusahaan sama ada yang dirujuk Menteri atau rujukan terus oleh pihak yang bertikai; mendaftar dan memberi pengiktirafan perjanjian kolektif yang diamanahkan oleh majikan/kesatuan.

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Jalan Mahkamah Persekutuan, 50544 Kuala Lumpur. Tel: 03-9236 5000. Faks: 03-2691 4228. Laman web: www.mp.gov.my

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM)
Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM) ditubuhkan pada 21 Disember 1972. JPPM ditubuhkan bertujuan untuk memupuk serta memelihara perhubungan yang positif dan harmoni di antara majikan dan pekerja serta kesatuan-kesatuan sekerja bagi mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang aman dan tenteram dalam negara. Matlamat utama JPPM adalah untuk membantu iklim pelaburan yang bersesuaian untuk menarik pelabur-pelabur dari dalam dan luar negara bagi merangsang ekonomi negara di samping membantu meningkatkan daya pengeluaran negara.

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, Aras 9, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8889 2355. Laman web: http://jpp.mohr.gov.my

Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja dahulunya dikenali sebagai Pejabat Pendaftar Kesatuan Sekerja telah ditubuhkan pada Julai 1946 untuk menguatkuasakan Enakmen Kesatuan Sekerja 1940. Antara fungsi Jabatan ini ialah untuk menguatkuasakan Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959 seperti menyelia, mengarah dan mengawal secara am mengenai semua perkara yang berkaitan dengan kesatuan sekerja di negara ini dan menimbangkan permohonan-permohonan untuk pendaftaran kesatuan sekerja yang ditubuhkan oleh para pekerja dan majikan.

Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Aras 8, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62500 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8888 0534. Laman web: http://jheks.mohr.gov.my

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja; dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan yang merangkumi pelbagai sektor iaitu pengilangan, perlombongan dan kuari, pembinaan, hotel dan restoran, pertanian, perhutanan dan perikanan, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun, kemudahan gas, elektrik, air dan perkhidmatan kebersihan, kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Aras 2,3 & 4, Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8889 5343. Laman web: www.dosh.edu.my

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dahulunya dikenali sebagai Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) ditubuhkan pada 2 Mei 1989 melalui penyusunan Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan (LLPPKK). Tujuan utama penubuhan JPK adalah bagi merumus, menggalak dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Nama MLVK telah ditukarkan kepada JPK setelah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] telah dikuatkuasakan mulai 1 September 2006. Fungsinya adalah meluluskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan dan menasihati Menteri Sumber Manusia tentang pembangunan kemahiran.

Jabatan Pembangunan Kemahiran, Aras 7 & 8, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8889 2423. Laman web: www.nvtc.gov.my

Institut Sumber Manusia Kebangsaan (ISMK)
Kerajaan menyedari bahawa dalam persaingan global masa kini, usaha menarik pelaburan dan sumber hanya akan dapat ditangani melalui pengurusan sumber manusia yang berkesan. Justeru, penubuhan ISMK adalah antara teras strategik Pelan Induk Ketiga Perindustrian Negara 2005-2010. ISMK kini memainkan peranan menyokong usaha mencapai wawasan KSM untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan dan pengurusan sumber manusia bertaraf dunia. Ke arah merealisasikan objektif tersebut, ISMK menekankan kepada usaha membantu KSM dalam hasrat memperkasa pengurusan perburuhan dan perancangan sumber manusia bagi menyokong pencapaian dasar kerajaan terhadap pembangunan modal insan negara yang berkualiti.

Kementerian Sumber Manusia, Aras 7, Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8871 1334. Faks: 03-8888 3270. Laman web: www.mohr.gov.my/ismk

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja-pekerja dan tanggungan mereka apabila berlaku kontingensi bencana kerja termasuk penyakit dan keilatan atau kematian akibat sebarang sebab kepada pekerja itu melalui dua skim insurans iaitu Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat. Objektif utamanya adalah memastikan dan menjamin pembayaran faedah yang secukupnya dalam masa yang tepat dengan keadilan sosial serta mempertingkatkan taraf keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Pertubuhan Keselamatan Sosial, Menara PERKESO, 281, Jalan Ampang, 50538 Kuala
Lumpur. Tel: 03-4264 5000. Faks: 03-4256 4987. Pusat panggilan: 03 4257 5755.
Laman web: www.perkeso.gov.my

Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Pewujudan Skim Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) adalah sangat penting dari segi pembangunan negara dan selaras dengan usaha-usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Fungsi PSMB seperti diperuntukkan di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad, 2001 adalah untuk menilai dan menentukan jenis-jenis, takat latihan dan latihan semula pekerja selaras dengan keperluan-keperluan sumber manusia bagi industri-industri; untuk menggalakkan dan meningkatkan latihan tenaga manusia; menentukan terma-terma dan syarat-syarat yang di bawahnya apa-apa bantuan kewangan atau pemberian yang hendak diberikan.

Pembangunan Sumber Manusia Berhad, Wisma PSMB, Jalan Beringin, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur. Tel: 03-2096 4800. Faks: 03-2096 4999. Laman web: www.hrdnet.com.my

Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) ditubuhkan sebagai syarikat dengan jaminan pada 24 Jun 1992. Fungsi NIOSH adalah untuk memberi latihan, khidmat runding dan nasihat, menyebar maklumat serta menjalankan penyelidikan, dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seperti yang termaktub di dalam Memorandum dan Tataurusan Syarikat, matlamat NIOSH adalah untuk menyumbang ke arah usaha meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui pembangunan kurikulum dan program latihan untuk pekerja, majikan dan mereka yang bertanggungjawab, secara langsung atau sebaliknya, terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara, Lot 1, Jalan 15/1, Seksyen
15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. Tel: 03 8769 2100. Faks: 03 8926 2900.
Laman web: www.niosh.com.my

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) ditubuhkan melalui Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640) dan berkuat kuasa pada 1 Jun 2006. PTPK menguruskan satu dana pusingan, iaitu Tabung Pembangunan Kemahiran (TPK) yang bertujuan memberi pinjaman kepada pelatih jurusan teknikal dan vokasional di penyedia-penyedia latihan kemahiran awam atau swasta. Matlamat PTPK adalah untuk memberi peluang yang lebih luas kepada orang ramai untuk mendapatkan latihan kemahiran dengan pemberian pinjaman. Pinjaman ini dibuka kepada pelatih yang menjalani program latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan diluluskan oleh PTPK.

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Blok I Selatan, Blok 3, 4 & 5, Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50990 Kuala Lumpur. Tel: 03-2084 0500. Faks: 03-2084 0509. Laman web: www.ptpk.gov.my

Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan
Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan adalah forum ‘tripartite’ yang berperanan membincangkan hal-hal berkaitan buruh dan isu-isu tenaga kerja termasuk polisi perburuhan dan perundangan. Penubuhan Majlis ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada Menteri Sumber Manusia berhubung suasana keharmonian perusahaan bagi meningkatkan produktiviti pekerja. Kata sepakat yang dicapai melalui perbincangan dan perundingan dapat menyelesaikan konflik dan mewujudkan keharmonian industri. Majlis ini dipengerusikan oleh Menteri Sumber Manusia dan dianggotai oleh 14 orang wakil dari pihak kerajaan, 14 orang wakil dari pihak majikan dan 14 wakil dari pihak pekerja.

Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) adalah sebuah badan tertinggi yang bertanggungjawab menentukan hala tuju dan dasar negara berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Ia ditubuhkan oleh Menteri Sumber Manusia pada tahun 1995 mengikut kehendak Seksyen 8, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Penubuhan MNKKP bertujuan sebagai usaha berterusan kerajaan untuk menjadikan semua tempat kerja di Malaysia selamat di samping meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan seterusnya menjadikan amalan kerja selamat dan sihat sebagai sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia, yang mana pelaksanaannya adalah berlandaskan kepada proses ‘tripatisme’.

Majlis Penetapan Gaji
Majlis Penetapan Gaji telah ditubuhkan di bawah Seksyen 3, Akta Majlis Penetapan Gaji 1947. Tujuan penubuhan Majlis ini adalah untuk mencadangkan kadar gaji minimum serta terma dan syarat pekerjaan untuk kategori pekerjaan yang dilindungi di bawah Majlis ini. Pada masa ini, Perintah Peraturan Gaji yang telah dilaksanakan meliputi empat sektor pekerjaan iaitu Perintah Peraturan Gaji Penghidangan dan Hotel 1947, Perintah Peraturan Gaji Pekerja Pelabuhan Pulau Pinang 1967, Perintah Peraturan Gaji Pembantu Kedai 1970 dan Perintah Peraturan Gaji Pekerja Wayang Gambar 1975. Sementara itu, Majlis Penetapan Gaji yang masih berjalan kajiannya adalah bagi Pengawal Keselamatan Swasta (Semenanjung, Sabah dan Sarawak), Pembantu Klinik Swasta (Semenanjung dan Sabah) dan Pekerja Am di Kebun Kecil (Sabah dan Sarawak). Selain daripada itu, KSM juga sentiasa dari semasa ke semasa membuat kajian kepada sektor yang difikirkan memerlukan Majlis Penetapan Gaji ini ditubuhkan.

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

PENGENALAN
Sejarah penubuhan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bermula pada tahun 1953 dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang bertanggungjawab mengenai belia. Pada tahun 1964, Bahagian Kebudayaan ini telah dipindahkan di bawah Kementerian Penerangan. Ekoran daripada perkembangan yang pesat kegiatan belia secara berpersatuan, Bahagian Belia dan Bahagian Sukan telah ditubuhkan di bawah kementerian ini bertujuan memupuk serta memantau perkembangan tersebut. Kementerian Belia dan Sukan diwujudkan pada 15 Mei 1964, bersempena Hari Belia Negara. Pada tahun 1972, Bahagian Kebudayaan telah diwujudkan dan nama Kementerian Belia dan Sukan telah diubah kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Portfolio ini kekal sehingga tahun 1987 apabila Bahagian Kebudayaan telah dipindahkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan perpindahan Bahagian Kebudayaan itu, nama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah kembali kepada nama asalnya iaitu Kementerian Belia dan Sukan (KBS) hingga sekarang. KBS telah diamanatkan untuk melaksanakan dasar kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan belia dan sukan.
JABATAN/AGENSI

Majlis Sukan Negara
Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia ke-2 pada 21 Februari 1972. Matlamat penubuhan Majlis Sukan Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakan, pembangunan dan pencapaian cemerlang sukan pada pertandingan di peringkat tertinggi.

Majlis Sukan Negara Malaysia, Kompleks Sukan Bukit Jalil, Sri Petaling, Peti Surat 10440, 50714 Kuala Lumpur. Tel: 03-8992 9600. Faks: 03-8996 7708. Laman web: www.nsc.gov.my.

Institut Sukan Negara (ISN)
Penubuhan Institut Sukan Negara (ISN) adalah sejajar dengan Dasar Sukan Negara yang diluluskan oleh Kabinet pada 20 Januari 1988. Pembinaan ISN yang mengambil masa kira-kira tiga tahun, telah dirasmikan oleh YB. Dato’ Annuar Hj. Musa, Menteri Belia dan Sukan ketika itu pada 20 Oktober 1992. Institut ini ditubuhkan untuk menyediakan perkhidmatan sains sukan, perubatan sukan, penyelidikan dan pembangunan serta pendidikan berterusan ke arah mencapai kecemerlangan sukan negara. Ia juga merupakan pusat sumber maklumat dalam memberi ilmu bermanfaat kepada jurulatih-jurulatih negara seiring dengan fungsi ISN sebagai pusat kecemerlangan sukan negara.
Institut Sukan Negara, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Sri Petaling 57000 Kuala Lumpur. Tel: 03-8992 9600. Faks: 03-8996 8748. Laman web: www.isn.gov.my.

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil adalah kompleks sukan terbesar di Malaysia. Ia terletak di Bukit Jalil, 20 km sebelah selatan Kuala Lumpur. “Kompleks sukan dalam taman” ini mula dibina pada tahun 1992 ketika Malaysia dilantik menjadi tuan rumah Sukan Komanwel 1998. Kompleks ini dibuka secara rasmi pada 11 Julai 1998 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Aras 1, Stadium Nasional, 57700 Sri Petaling, Kuala Lumpur. Tel: 03-8994 4660. Faks: 03-8994 4663. Laman web: www.stadium.gov.my

Kompleks Sukan Bukit Kiara
Kompleks Sukan Bukit Kiara adalah kompleks sukan utama di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Kompleks ini adalah di bawah pengurusan Perbadanan Stadium Merdeka (PSM) sejak 1 Julai 1998. Objektif utama PSM adalah menyediakan pentas dan saluran kepada atlet Malaysia untuk mempamerkan kebolehan atau kemahiran mereka dan menyumbang kepada pembangunan sukan di Malaysia.

Kompleks Sukan Bukit Kiara, Lot 3959, Jalan 1/70D, Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur. Tel: 03-2095 4209. Faks: 03-2092 3718. Laman web: www.stadium.gov.my

Perbadanan Stadium Merdeka (PSM)
Perbadanan Stadium Merdeka (PSM) adalah sebuah Badan Berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Stadium Merdeka 1963. Ia berperanan untuk mengurus dan mentadbir Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil serta Kompleks Sukan Bukit Kiara; memberikan khidmat nasihat dan panduan kepada penganjur acara; mempromosi dan mempelbagaikan acara; menyediakan kemudahan dan peralatan yang lengkap kepada para penganjur, pengguna dan penonton; dan menyewakan Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil serta Kompleks Sukan Bukit Kiara lengkap dengan kemudahan dan peralatannya.

Perbadanan Stadium Merdeka, Aras 1, Stadium Nasional, Kompleks Sukan Negara
Bukit Jalil, 57700 Sri Petaling, Kuala Lumpur. Tel: 03-8994 4660. Faks: 03-8994 4663. Laman web: www.stadium.gov.my

Majlis Kecergasan Kebangsaan (NCF)
Majlis Kecergasan Kebangsaan (NFC) dilancarkan dengan jayanya oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 12 September 2004 di Bukit Jalil. Majlis Kecergasan Kebangsaan (NFC) ditubuhkan sebagai satu badan perunding, penyelaras, pengawal dan penasihat kepada pembangunan kecergasan agar menepati dan menyokong matlamat Dasar Sukan Negara dan Wawasan 2020.

Sekretariat Majlis Kecergasan Kebangsaan, Aras Bawah (G), Blok Podium, Menara KBS, No 27 Persiaran Perdana Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya. Tel: 03-8871 3703. Faks: 03-8871 2707.

Pusat Belia Antarabangsa Cheras (IYC)
Peranan utama institut ini ialah membangunkan kemahiran dalam kalangan belia Malaysia supaya selaras dengan keperluan National Occupational Skills Standard (NOSS) khususnya dan industri amnya. Latihan kemahiran telah ditawarkan kepada seramai mungkin belia dalam pelbagai bidang kemahiran melalui pelbagai pendekatan berinstitusi dan tidak berinstitusi bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja mahir dan separa mahir serta melahirkan teknoprenur muda yang berdaya saing.

Pusat Belia Antarabangsa Cheras (IYC), Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur. Tel: 03-9171 9204/05/06. Faks: 03-9172 6682. Laman web: http://www.iyckul.org.my

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM)
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) ialah sebuah pusat penyelidikan nasional di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan. Institut ini menjalankan kajian terhadap pelbagai aspek pembangunan belia dan kaitannya dengan perubahan yang berlaku di peringkat nasional, rantau dan antarabangsa. Untuk mencapai matlamatnya, IPPBM melaksanakan pelbagai program penyelidikan, menganjurkan persidangan, bengkel, syarahan dan seminar; menerbitkan jurnal dan monograf hasil penyelidikan serta mewujudkan program pendidikan dan latihan. Institut ini juga menyediakan kemudahan penyelidikan yang pelbagai, termasuklah sebagai sebuah pusat sumber dan data mengenai pembangunan belia. IPPBM telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi pada 15 Mei 2005 bersempena dengan Hari Belia Malaysia.

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, Aras 10, Menara KBS, No 27 Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya. Tel: 03-8871 3333. Laman Web: http://www.ippbm.gov.my

KEMENTERIAN KESIHATAN

PENGENALAN
Misi Kementerian Kesihatan Malaysia ialah mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat bagi merangsang serta memudahkan rakyat untuk mencapai sepenuhnya kemampuan mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai dan mengambil sikap positif bagi meningkatkan lagi serta mengekalkan status kesihatan untuk menikmati kualiti hidup yang lebih bermutu.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Kesihatan Negeri
Setiap negeri di Malaysia kecuali di Putrajaya mempunyai Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing termasuk Sabah dan Sarawak.


Pusat Darah Negara
Pusat Darah Negara bertindak sebagai badan penasihat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menggariskan polisi dan garis panduan berkaitan
dengan Perkhidmatan Transfusi Darah Kebangsaan.

Institut Kesihatan Umum
Institut Kesihatan Umum merupakan sebuah institut latihan dan penyelidikan kesihatan yang cemerlang dan penting. Institut ini ditubuhkan pada tahun 1966 bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan negara.

Bahagian-Bahagian
• Pengurusan
• Kewangan
• Kesihatan Awam
• Kesihatan Pergigian
• Perubatan
• Penyelidikan & Sokongan Teknikal
• Perkhidmatan Farmasi
Hospital
• Hospital Kerajaan
• Hospital dan Klinik Swasta

Institusi
• Pusat Kawalan Kusta Negara
• Institut Kesihatan Umum
• Institut Penyelidikan Perubatan
• Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
• Institut Pengurusan Kesihatan
• Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)
• Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
• Institut Kebangsaan Produk Asli Dan Vaksinologi (IKPAV)
• Pusat Darah Negara
• Institut Perubatan Respiratori

Pejabat Kesihatan Daerah

Kolej
• Kolej Kejururawatan
• Kolej Jururawat Masyarakat
• Kolej Latihan Pergigian Pulau Pinang
• Kolej Jurupulih Anggota (Fisioterapi)
• Kolej Pembantu Farmasi
• Kolej Sains Kesihatan Bersekutu
• Kolej Radiografi dan Radioterapi
• Kolej Kesihatan Awam
• Kolej Pembantu PerubatanKlinik
• Klinik Kesihatan Kerajaan
• Klinik Pergigian Kerajaan

Makmal
• Makmal Kesihatan Awam (MKA)

KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)

PENGENALAN

Kementerian Kerja Raya (KKR) berperanan merancang, membina dan menyenggara infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam khasnya jalan raya dan bangunan-bangunan. Apabila berlaku penyusunan semula fungsi kementerian-kementerian pada 16 April 2004, kementerian ini mengekalkan fungsi-fungsi sedia ada kecuali fungsi mengenai air dipindahkan ke Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi. Kementerian Kerja Raya ditubuhkan pada tahun 1956 dengan nama Kementerian Kerja Raya, Pos dan Telekom. Pada tahun 1975, kementerian telah disusun semula dan dinamakan Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan. Perkembangan pesat pembangunan dan sosioekonomi negara pada tahun 1970, telah menyebabkan fungsi dan peranan kementerian bertambah. Sesuai dengan perkembangan tersebut, pada tahun 1978 sekali lagi fungsi dan nama kementerian ditukar kepada Kementerian Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Selari dengan pengkhususan tanggungjawab, pada tahun 1980, kerajaan telah mengambil keputusan menamakan kementerian ini dengan nama Kementerian Kerja Raya dan nama itu kekal sehingga sekarang.

JABATAN/AGENSI

Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
JKR adalah agensi yang dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan pembinaan projek-projek pembangunan kerajaan. Ia juga berperanan dalam merancang, mereka bentuk dan membina projek-projek pembangunan prasarana negara. JKR juga telah menyusun sektor-sektor awam dan disokong oleh sektor pakar untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya kepada negara. Kepakaran JKR dibahagikan kepada tiga sektor iaitu Sektor Kepakaran, Sektor Bisnes dan Sektor Pengurusan.

Jabatan Kerja Raya Malaysia, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Tel: 03-2691 9011. Faks: 03-2698 8187. Laman web: www.jkr.gov.my


Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) adalah sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan pada 24 Oktober 1980 mengikut Akta 231 (perbadanan 1980). Tujuan penubuhan LLM adalah untuk menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinaan, pengawalan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya- lebuh raya, mengenakan dan mengutip tol, membuat kontrak dan membuat peruntukan-peruntukan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Objektif penubuhan LLM pula adalah untuk merancang, merekabentuk, memaju, mengendali dan menyelenggarakan rangkaian lebuh raya moden yang lengkap dengan segala kemudahan dan keperluan bagi mengadakan suatu rangkaian pengangkutan jalanraya yang cepat, selamat dan cekap untuk negara secara keseluruhannya, menghubungkan kesemua pekan utama yang sedia ada serta kawasan yang mempunyai potensi pembangunan ekonomi, budaya dan sosial serta perpaduan negara dan membolehkan suatu rangkaian pengangkutan jalanraya awam antara bandar yang berkesan diadakan di seluruh negara disamping melatih kakitangan bagi memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya. Selain itu, berdasarkan Akta 231, LLM juga berperanan untuk menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinaan dan penyenggaraan lebuh raya-lebuh raya sebagaimana yang ditentukan oleh Kerajaan, menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinaan dan penyenggaraan kawasan-kawasan rehat dan rawat dan lain-lain kemudahan yang difikirkan perlu di sepanjang lebuh raya, memungut tol daripada pengguna-pengguna lebuh raya dan lain-lain bayaran dari kemudahan di sepanjang lebuh raya, merancang dan menjalankan penyelidikan untuk memastikan penggunaan lebuh raya yang cekap dan lain-lain kemudahan di sepanjang lebuh raya dan pada amnya melakukan apa-apa juga perkara untuk memajukan lagi lebuh raya. Walau bagaimanapun, selepas Dasar Penswastaan Negara diperkenalkan pada tahun 1983, peranan LLM sebagaimana yang telah digariskan oleh Akta 231, telah berubah iaitu dari sebuah badan yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas lebuh raya bertol, menjadi sebuah badan yang bertanggungjawab mengawalselia pembangunan dan pengurusan lebuh raya bertol di Malaysia. Ianya bagi memastikan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya sentiasa memberikan perkhidmatan yang berkualiti, selamat dan selesa kepada pengguna-pengguna lebuh raya.

Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6 Jalan Serdang - Kajang 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8737 3000/87383000 (10 talian). Faks: 03-8737 3555. Laman web: www.llmnet.gov.my

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

CIDB adalah agensi yang bertanggungjawab untuk membangunkan industri pembinaan supaya menjadi salah satu sektor utama yang akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Antara fungsi CIDB termasuk memaju dan menggalakkan pembangunan, pembaikan dan pengembangan industri pembinaan; menasihati dan membuat syor kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengenai perkara-perkara yang menyentuh atau berkaitan dengan industri pembinaan; memajukan, menggalakkan dan mengusahakan penyelidikan mengenai apa-apa perkara yang berhubung dengan industri pembinaan; memajukan, menggalakkan dan membantu eksport perkhidmatan berhubung dengan industri pembinaan; mengadakan perkhidmatan perundingan dan nasihat berkenaan dengan industri pembinaan; menggiat penstandardan dan pembaikan teknik pembinaan dan bahan-bahan binaan; memajukan jaminan kualiti dalam industri pembinaan dan bahan-bahan binaan; mendaya usahakan dan menyenggara sistem maklumat industri pembinaan; mengadakan, memajukan, mengkaji semula dan menyelaras program latihan pembinaan awam dan persendirian bagi pekerja-pekerja binaan dan penyelia-penyelia tapak binaan; mengakreditasi dan mendaftar kontraktor-kontraktor serta membatalkan, menggantung atau memasukkan semula pendaftaran mana-mana kontraktor berdaftar; dan mengakreditasi dan memperakui pekerja-pekerja binaan mahir dan penyelia-penyelia tapak.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 03-2617 0200. Faks: 03-2617 0220. Laman web: http://www.cidb.gov.my

Lembaga Jurutera Malaysia (LJM)

Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) adalah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya yang ditubuhkan pada 23 Ogos 1972 bagi menguat kuasa Akta Pendaftaran Jurutera 1967 dan melaksanakan fungsi-fungsi yang diperuntukkan di bawah Seksyen 4(1). Antara fungsi LJM adalah mendaftar dan menyelenggarakan daftar Jurutera Profesional, Jurutera Siswazah, Jurutera Sementara, Amalan Kejuruteraan Perunding dan Pemeriksa Bertauliah; menentukan dan mengawal selia tata kelakuan serta etika profesion kejuruteraan; menilai dan mengakreditasi program-program kejuruteraan yang dijalankan oleh institusi-institusi pengajian tinggi; menjalankan Peperiksaan Penilaian Profesional; menjalankan Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) untuk Jurutera Profesional dan Program Pembangunan Profesional (PDP) untuk Jurutera Siswazah; menetapkan skala yuran perkhidmatan kejuruteraan dan bertindak sebagai stakeholder dalam kontrak perkhidmatan kejuruteraan profesional.

Lembaga Jurutera Malaysia, Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur. Tel: 03-2696 7095 / 03-26980590 Faks: 03-2692 5017. Laman web: www.bem.org.my

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM)

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen iaitu Akta Pendaftaran Juruukur Bahan 1967 (dikenali juga Akta Juruukur Bahan 1967). LJBM adalah bertanggungjawab untuk pendaftaran Juruukur Bahan, firma dan badan korporat juruukur bahan perunding yang menjalankan perkhidmatan ukur bahan dan menjaga etika profesion juruukur bahan di Malaysia. Antara fungsi utama LJBM adalah menyimpan dan menyelenggarakan daftar Juruukur Bahan dan daftar firma dan badan korporat; meluluskan atau menolak permohonan pendaftaran; mengeluarkan surat amaran, mengenakan denda, menggantung, membatalkan pendaftaran dan meluluskan pendaftaran semula Juruukur Bahan; menetapkan skala yuran; mendengar dan memutuskan pertikaian atau melantik penimbang tara berkaitan dengan tingkah laku dan kesusilaan profesion juruukur bahan; menentu dan mengawal tata kelakuan dan
etika profesion juruukur bahan; dan mengakreditasi kelayakan dan mengendalikan peperiksaan bagi kemasukan ke profesion Juruukur Bahan.

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia, Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Tel: 03-2696 7999. Faks: 03-2692 5680. Laman web: http://www.bqsm.gov.my

Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)

LAM ialah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya (KKR) yang menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Arkitek 1967. LAM bertanggungjawab menjalankan pendaftaran Arkitek Profesional, Arkitek Graduan, Pereka bentuk Dalaman dan Pelukis Pelan Bangunan. Di samping itu LAM juga mendaftar praktis perunding arkitek dan praktis perunding rekabentuk dalaman yang terdiri daripada firma perseorangan, perkongsian, perbadanan dan praktis pelbagai disiplin. LAM juga berperanan dalam menetapkan dan mengawalselia kod tatakelakuan dan etika profesion Arkitek, Pelukis Pelan Bangunan dan Perekabentuk Dalaman. LAM turut menetapkan skala fi profesional yang boleh dikenakan oleh para praktis perunding arkitek dan rekabentuk dalaman. LAM juga telah mewujudkan Majlis Akreditasi dan Pengajian Senibina Malaysia (MAPSM) yang bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan dengan pengajian kesenibinaan dan rekabentuk dalaman, dan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia (MPSM) yang berperanan mengendalikan semua peperiksaan profesional bagi memasuki bidang senibina dan rekabentuk dalaman.
Lembaga Arkitek Malaysia, Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Tel: 03-2698 2878. Faks: 03-2693 6881. Laman web: http://www.lam.gov.my

Pusat Pembangunan Perkhidmatan Profesional (PSDC)
PSDC adalah sebuah syarikat sendirian berhad milik penuh kerajaan bagi mengendalikan pembekal perkhidmatan profesional. Perkhidmatan ini terutamanya untuk perkhidmatan yang mensyaratkan ilmu pengetahuan serta kemahiran khusus yang lazimnya perlu mempunyai sijil, berlesen atau berdaftar. Ditempatkan secara strategik di bawah Kementerian Kerja Raya, PSDC memberi pengkhususan kepada mempertingkatkan ilmu dan kemahiran, membina upaya serta menggalakkan eksport para pembekal perkhidmatan profesional negara dalam bidang berkaitan pembinaan khususnya dan bidang bukan pembinaan amnya.

Pusat Pembangunan Perkhidmatan Profesional, Tingkat 24, Maju Tower 1001, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. Tel: 03-2698 4045. Faks: 03-2698 4046/2692 1278/2698 8416. Laman web: http://www.mypsdc.com