16.12.10

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN
Kementerian Sumber Manusia ditubuhkan untuk membangunkan sumber tenaga kerja yang kompetitif dan keadilan sosial dalam kalangan pekerja di Malaysia. Kementerian ini memastikan dasar-dasar sumber tenaga manusia yang digubal berkualiti dan praktikal untuk dilaksanakan selain memastikan hubungan dan kerjasama antara jabatan dan agensi di bawah kementerian, majikan dan pihak pekerja sentiasa kukuh dan harmoni. Di samping itu, kementerian ini juga bertanggungjawab memastikan perkhidmatan sokongan seperti keperluan perjawatan, kewangan dan kelengkapan peralatan pengurusan dan pentadbiran mencukupi, dalam keadaan boleh guna dan tersedia pada setiap masa.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
JTM yang dahulunya lebih dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) ditubuhkan secara rasmi pada 8 Mei 1969. Pada tahun 2002, bidang tugas JTM telah dirombak dan dikhususkan kepada satu aktiviti utama iaitu membantu negara ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum. Pelaksanaan aktiviti tersebut adalah melalui program latihan perindustrian untuk mengeluarkan dan meningkatkan bilangan tenaga mahir serta berdaya saing agar memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia.

Jabatan Tenaga Manusia, Aras 6, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 2346. Faks: 03-8889 4295. Laman web: www.jtm.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)
JTKSM telah ditubuhkan pada tahun 1912 dengan nama Jabatan Buruh. JTKSM bertanggungjawab untuk memelihara kepentingan ekonomi dan sosial warga pekerja melalui pelaksanaan standard perburuhan dan langkah-langkah perlindungan yang ditetapkan di bawah dasar dan undang-undang buruh negara; membantu meningkatkan daya pengeluaran negara melalui pelaksanaan sistem pentadbiran perburuhan negara secara berkesan untuk mewujudkan satu angkatan tenaga kerja yang terjaga, berdisiplin dan produktif; pemberian khidmat nasihat undang-undang buruh bagi membantu meningkatkan kecekapan proses pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Ia juga membantu menggalakkan keseimbangan kaum dalam struktur guna tenaga di sektor swasta; membantu dalam pelaksanaan dasar guna tenaga dengan memberi keutamaan peluang pekerjaan kepada warganegara melalui
pencegahan dan pengawalan penggajian pekerja-pekerja bukan warganegara; membantu meningkatkan kualiti kehidupan para pekerja di sektor perladangan; membantu menghidupkan konsep masyarakat penyayang melalui pelaksanaan kepentingan golongan masyarakat yang kurang bernasib baik dan yang memerlukan perlindungan khas.

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Aras 5, Blok D3, Kompleks D, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03 8889 2368. Laman web: www.jtksm.mohr.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja Sabah
Jabatan Tenaga Kerja Sabah mula wujud semasa pentadbiran British North Borneo Company dalam tahun 1880-an. Antara tanggungjawab yang dimainkan oleh jabatan ini ialah melatih pegawai dan kakitangan, menjalankan penyelidikan dan perancangan, melakukan pemeriksaan statutori ke tempat-tempat pekerjaan untuk menentukan peruntukan Undang-undang Buruh dipatuhi oleh para majikan dan pekerja, menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan buruh dan tuntutan pampasan pekerja, mengawal pengambilan dan penggajian pekerja-pekerja bukan pemastautin melalui pengeluaran Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin.

Jabatan Tenaga Kerja Sabah (Ibupejabat), Tingkat 1, Blok C & D, Bangunan KWSP, P.O Box 14557, 88852 Kota Kinabalu, Sabah. Tel: 088 238 755/233 820/237 258. Faks: 088 242 445. Laman web: http://jtksbh.mohr.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JBSWK)
Jabatan Tenaga Kerja Sarawak telah ditubuhkan pada 27 Julai 1960 dan dikenali sebagai Jabatan Buruh Sarawak (JBSWK). Antara fungsi Jabatan ini ialah menasihati Menteri Sumber Manusia menerusi Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, pihak kerajaan Negeri Sarawak, orang awam dan warga industri mengenai perundangan perburuhan dan hal ehwal perburuhan di Sarawak; menyiasat dan memutuskan penyelesaian terhadap pertikaian warga industri berkaitan pembayaran, terma dan syarat penggajian, perkara di bawah bidang kuasa Akta Pampasan Pekerja 1952 dan menjalankan pendakwaan berhubung perlanggaran peruntukan undang-undang perburuhan di dalam Mahkamah; bekerjasama dengan pihak Polis berkenaan hal keselamatan, terutama Peraturan-Peraturan Keselamatan Dalam Negeri (Pendaftaran Buruh), 1960.

Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Tingkat 13, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, 93532 Kuching, Sarawak. Tel: 082-242261. Faks: 082-244909/237 051. Laman web: www. jtkswk.mohr.gov.my

Mahkamah Perusahaan
Mahkamah Perusahaan telah ditubuhkan pada tahun 1940 di bawah ‘Industrial Court and Court of Inquiry Rules’ tetapi tidak dapat berfungsi akibat penaklukan Jepun. Mahkamah Perusahaan berfungsi untuk membicarakan dan menurun keputusan atau award pertikaian perusahaan sama ada yang dirujuk Menteri atau rujukan terus oleh pihak yang bertikai; mendaftar dan memberi pengiktirafan perjanjian kolektif yang diamanahkan oleh majikan/kesatuan.

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Jalan Mahkamah Persekutuan, 50544 Kuala Lumpur. Tel: 03-9236 5000. Faks: 03-2691 4228. Laman web: www.mp.gov.my

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM)
Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM) ditubuhkan pada 21 Disember 1972. JPPM ditubuhkan bertujuan untuk memupuk serta memelihara perhubungan yang positif dan harmoni di antara majikan dan pekerja serta kesatuan-kesatuan sekerja bagi mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang aman dan tenteram dalam negara. Matlamat utama JPPM adalah untuk membantu iklim pelaburan yang bersesuaian untuk menarik pelabur-pelabur dari dalam dan luar negara bagi merangsang ekonomi negara di samping membantu meningkatkan daya pengeluaran negara.

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, Aras 9, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8889 2355. Laman web: http://jpp.mohr.gov.my

Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja dahulunya dikenali sebagai Pejabat Pendaftar Kesatuan Sekerja telah ditubuhkan pada Julai 1946 untuk menguatkuasakan Enakmen Kesatuan Sekerja 1940. Antara fungsi Jabatan ini ialah untuk menguatkuasakan Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959 seperti menyelia, mengarah dan mengawal secara am mengenai semua perkara yang berkaitan dengan kesatuan sekerja di negara ini dan menimbangkan permohonan-permohonan untuk pendaftaran kesatuan sekerja yang ditubuhkan oleh para pekerja dan majikan.

Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Aras 8, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62500 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8888 0534. Laman web: http://jheks.mohr.gov.my

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja; dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan yang merangkumi pelbagai sektor iaitu pengilangan, perlombongan dan kuari, pembinaan, hotel dan restoran, pertanian, perhutanan dan perikanan, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun, kemudahan gas, elektrik, air dan perkhidmatan kebersihan, kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Aras 2,3 & 4, Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8889 5343. Laman web: www.dosh.edu.my

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dahulunya dikenali sebagai Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) ditubuhkan pada 2 Mei 1989 melalui penyusunan Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan (LLPPKK). Tujuan utama penubuhan JPK adalah bagi merumus, menggalak dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Nama MLVK telah ditukarkan kepada JPK setelah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] telah dikuatkuasakan mulai 1 September 2006. Fungsinya adalah meluluskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan dan menasihati Menteri Sumber Manusia tentang pembangunan kemahiran.

Jabatan Pembangunan Kemahiran, Aras 7 & 8, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8886 5000. Faks: 03-8889 2423. Laman web: www.nvtc.gov.my

Institut Sumber Manusia Kebangsaan (ISMK)
Kerajaan menyedari bahawa dalam persaingan global masa kini, usaha menarik pelaburan dan sumber hanya akan dapat ditangani melalui pengurusan sumber manusia yang berkesan. Justeru, penubuhan ISMK adalah antara teras strategik Pelan Induk Ketiga Perindustrian Negara 2005-2010. ISMK kini memainkan peranan menyokong usaha mencapai wawasan KSM untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan dan pengurusan sumber manusia bertaraf dunia. Ke arah merealisasikan objektif tersebut, ISMK menekankan kepada usaha membantu KSM dalam hasrat memperkasa pengurusan perburuhan dan perancangan sumber manusia bagi menyokong pencapaian dasar kerajaan terhadap pembangunan modal insan negara yang berkualiti.

Kementerian Sumber Manusia, Aras 7, Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62530 Putrajaya. Tel: 03-8871 1334. Faks: 03-8888 3270. Laman web: www.mohr.gov.my/ismk

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja-pekerja dan tanggungan mereka apabila berlaku kontingensi bencana kerja termasuk penyakit dan keilatan atau kematian akibat sebarang sebab kepada pekerja itu melalui dua skim insurans iaitu Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat. Objektif utamanya adalah memastikan dan menjamin pembayaran faedah yang secukupnya dalam masa yang tepat dengan keadilan sosial serta mempertingkatkan taraf keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Pertubuhan Keselamatan Sosial, Menara PERKESO, 281, Jalan Ampang, 50538 Kuala
Lumpur. Tel: 03-4264 5000. Faks: 03-4256 4987. Pusat panggilan: 03 4257 5755.
Laman web: www.perkeso.gov.my

Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Pewujudan Skim Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) adalah sangat penting dari segi pembangunan negara dan selaras dengan usaha-usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Fungsi PSMB seperti diperuntukkan di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad, 2001 adalah untuk menilai dan menentukan jenis-jenis, takat latihan dan latihan semula pekerja selaras dengan keperluan-keperluan sumber manusia bagi industri-industri; untuk menggalakkan dan meningkatkan latihan tenaga manusia; menentukan terma-terma dan syarat-syarat yang di bawahnya apa-apa bantuan kewangan atau pemberian yang hendak diberikan.

Pembangunan Sumber Manusia Berhad, Wisma PSMB, Jalan Beringin, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur. Tel: 03-2096 4800. Faks: 03-2096 4999. Laman web: www.hrdnet.com.my

Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) ditubuhkan sebagai syarikat dengan jaminan pada 24 Jun 1992. Fungsi NIOSH adalah untuk memberi latihan, khidmat runding dan nasihat, menyebar maklumat serta menjalankan penyelidikan, dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seperti yang termaktub di dalam Memorandum dan Tataurusan Syarikat, matlamat NIOSH adalah untuk menyumbang ke arah usaha meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui pembangunan kurikulum dan program latihan untuk pekerja, majikan dan mereka yang bertanggungjawab, secara langsung atau sebaliknya, terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara, Lot 1, Jalan 15/1, Seksyen
15, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. Tel: 03 8769 2100. Faks: 03 8926 2900.
Laman web: www.niosh.com.my

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) ditubuhkan melalui Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640) dan berkuat kuasa pada 1 Jun 2006. PTPK menguruskan satu dana pusingan, iaitu Tabung Pembangunan Kemahiran (TPK) yang bertujuan memberi pinjaman kepada pelatih jurusan teknikal dan vokasional di penyedia-penyedia latihan kemahiran awam atau swasta. Matlamat PTPK adalah untuk memberi peluang yang lebih luas kepada orang ramai untuk mendapatkan latihan kemahiran dengan pemberian pinjaman. Pinjaman ini dibuka kepada pelatih yang menjalani program latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan diluluskan oleh PTPK.

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Blok I Selatan, Blok 3, 4 & 5, Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50990 Kuala Lumpur. Tel: 03-2084 0500. Faks: 03-2084 0509. Laman web: www.ptpk.gov.my

Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan
Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan adalah forum ‘tripartite’ yang berperanan membincangkan hal-hal berkaitan buruh dan isu-isu tenaga kerja termasuk polisi perburuhan dan perundangan. Penubuhan Majlis ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada Menteri Sumber Manusia berhubung suasana keharmonian perusahaan bagi meningkatkan produktiviti pekerja. Kata sepakat yang dicapai melalui perbincangan dan perundingan dapat menyelesaikan konflik dan mewujudkan keharmonian industri. Majlis ini dipengerusikan oleh Menteri Sumber Manusia dan dianggotai oleh 14 orang wakil dari pihak kerajaan, 14 orang wakil dari pihak majikan dan 14 wakil dari pihak pekerja.

Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) adalah sebuah badan tertinggi yang bertanggungjawab menentukan hala tuju dan dasar negara berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Ia ditubuhkan oleh Menteri Sumber Manusia pada tahun 1995 mengikut kehendak Seksyen 8, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Penubuhan MNKKP bertujuan sebagai usaha berterusan kerajaan untuk menjadikan semua tempat kerja di Malaysia selamat di samping meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan seterusnya menjadikan amalan kerja selamat dan sihat sebagai sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia, yang mana pelaksanaannya adalah berlandaskan kepada proses ‘tripatisme’.

Majlis Penetapan Gaji
Majlis Penetapan Gaji telah ditubuhkan di bawah Seksyen 3, Akta Majlis Penetapan Gaji 1947. Tujuan penubuhan Majlis ini adalah untuk mencadangkan kadar gaji minimum serta terma dan syarat pekerjaan untuk kategori pekerjaan yang dilindungi di bawah Majlis ini. Pada masa ini, Perintah Peraturan Gaji yang telah dilaksanakan meliputi empat sektor pekerjaan iaitu Perintah Peraturan Gaji Penghidangan dan Hotel 1947, Perintah Peraturan Gaji Pekerja Pelabuhan Pulau Pinang 1967, Perintah Peraturan Gaji Pembantu Kedai 1970 dan Perintah Peraturan Gaji Pekerja Wayang Gambar 1975. Sementara itu, Majlis Penetapan Gaji yang masih berjalan kajiannya adalah bagi Pengawal Keselamatan Swasta (Semenanjung, Sabah dan Sarawak), Pembantu Klinik Swasta (Semenanjung dan Sabah) dan Pekerja Am di Kebun Kecil (Sabah dan Sarawak). Selain daripada itu, KSM juga sentiasa dari semasa ke semasa membuat kajian kepada sektor yang difikirkan memerlukan Majlis Penetapan Gaji ini ditubuhkan.

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

PENGENALAN
Sejarah penubuhan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bermula pada tahun 1953 dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang bertanggungjawab mengenai belia. Pada tahun 1964, Bahagian Kebudayaan ini telah dipindahkan di bawah Kementerian Penerangan. Ekoran daripada perkembangan yang pesat kegiatan belia secara berpersatuan, Bahagian Belia dan Bahagian Sukan telah ditubuhkan di bawah kementerian ini bertujuan memupuk serta memantau perkembangan tersebut. Kementerian Belia dan Sukan diwujudkan pada 15 Mei 1964, bersempena Hari Belia Negara. Pada tahun 1972, Bahagian Kebudayaan telah diwujudkan dan nama Kementerian Belia dan Sukan telah diubah kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Portfolio ini kekal sehingga tahun 1987 apabila Bahagian Kebudayaan telah dipindahkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan perpindahan Bahagian Kebudayaan itu, nama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah kembali kepada nama asalnya iaitu Kementerian Belia dan Sukan (KBS) hingga sekarang. KBS telah diamanatkan untuk melaksanakan dasar kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan belia dan sukan.
JABATAN/AGENSI

Majlis Sukan Negara
Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia ke-2 pada 21 Februari 1972. Matlamat penubuhan Majlis Sukan Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakan, pembangunan dan pencapaian cemerlang sukan pada pertandingan di peringkat tertinggi.

Majlis Sukan Negara Malaysia, Kompleks Sukan Bukit Jalil, Sri Petaling, Peti Surat 10440, 50714 Kuala Lumpur. Tel: 03-8992 9600. Faks: 03-8996 7708. Laman web: www.nsc.gov.my.

Institut Sukan Negara (ISN)
Penubuhan Institut Sukan Negara (ISN) adalah sejajar dengan Dasar Sukan Negara yang diluluskan oleh Kabinet pada 20 Januari 1988. Pembinaan ISN yang mengambil masa kira-kira tiga tahun, telah dirasmikan oleh YB. Dato’ Annuar Hj. Musa, Menteri Belia dan Sukan ketika itu pada 20 Oktober 1992. Institut ini ditubuhkan untuk menyediakan perkhidmatan sains sukan, perubatan sukan, penyelidikan dan pembangunan serta pendidikan berterusan ke arah mencapai kecemerlangan sukan negara. Ia juga merupakan pusat sumber maklumat dalam memberi ilmu bermanfaat kepada jurulatih-jurulatih negara seiring dengan fungsi ISN sebagai pusat kecemerlangan sukan negara.
Institut Sukan Negara, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Sri Petaling 57000 Kuala Lumpur. Tel: 03-8992 9600. Faks: 03-8996 8748. Laman web: www.isn.gov.my.

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil adalah kompleks sukan terbesar di Malaysia. Ia terletak di Bukit Jalil, 20 km sebelah selatan Kuala Lumpur. “Kompleks sukan dalam taman” ini mula dibina pada tahun 1992 ketika Malaysia dilantik menjadi tuan rumah Sukan Komanwel 1998. Kompleks ini dibuka secara rasmi pada 11 Julai 1998 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Aras 1, Stadium Nasional, 57700 Sri Petaling, Kuala Lumpur. Tel: 03-8994 4660. Faks: 03-8994 4663. Laman web: www.stadium.gov.my

Kompleks Sukan Bukit Kiara
Kompleks Sukan Bukit Kiara adalah kompleks sukan utama di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Kompleks ini adalah di bawah pengurusan Perbadanan Stadium Merdeka (PSM) sejak 1 Julai 1998. Objektif utama PSM adalah menyediakan pentas dan saluran kepada atlet Malaysia untuk mempamerkan kebolehan atau kemahiran mereka dan menyumbang kepada pembangunan sukan di Malaysia.

Kompleks Sukan Bukit Kiara, Lot 3959, Jalan 1/70D, Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur. Tel: 03-2095 4209. Faks: 03-2092 3718. Laman web: www.stadium.gov.my

Perbadanan Stadium Merdeka (PSM)
Perbadanan Stadium Merdeka (PSM) adalah sebuah Badan Berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Stadium Merdeka 1963. Ia berperanan untuk mengurus dan mentadbir Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil serta Kompleks Sukan Bukit Kiara; memberikan khidmat nasihat dan panduan kepada penganjur acara; mempromosi dan mempelbagaikan acara; menyediakan kemudahan dan peralatan yang lengkap kepada para penganjur, pengguna dan penonton; dan menyewakan Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil serta Kompleks Sukan Bukit Kiara lengkap dengan kemudahan dan peralatannya.

Perbadanan Stadium Merdeka, Aras 1, Stadium Nasional, Kompleks Sukan Negara
Bukit Jalil, 57700 Sri Petaling, Kuala Lumpur. Tel: 03-8994 4660. Faks: 03-8994 4663. Laman web: www.stadium.gov.my

Majlis Kecergasan Kebangsaan (NCF)
Majlis Kecergasan Kebangsaan (NFC) dilancarkan dengan jayanya oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 12 September 2004 di Bukit Jalil. Majlis Kecergasan Kebangsaan (NFC) ditubuhkan sebagai satu badan perunding, penyelaras, pengawal dan penasihat kepada pembangunan kecergasan agar menepati dan menyokong matlamat Dasar Sukan Negara dan Wawasan 2020.

Sekretariat Majlis Kecergasan Kebangsaan, Aras Bawah (G), Blok Podium, Menara KBS, No 27 Persiaran Perdana Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya. Tel: 03-8871 3703. Faks: 03-8871 2707.

Pusat Belia Antarabangsa Cheras (IYC)
Peranan utama institut ini ialah membangunkan kemahiran dalam kalangan belia Malaysia supaya selaras dengan keperluan National Occupational Skills Standard (NOSS) khususnya dan industri amnya. Latihan kemahiran telah ditawarkan kepada seramai mungkin belia dalam pelbagai bidang kemahiran melalui pelbagai pendekatan berinstitusi dan tidak berinstitusi bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja mahir dan separa mahir serta melahirkan teknoprenur muda yang berdaya saing.

Pusat Belia Antarabangsa Cheras (IYC), Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur. Tel: 03-9171 9204/05/06. Faks: 03-9172 6682. Laman web: http://www.iyckul.org.my

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM)
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) ialah sebuah pusat penyelidikan nasional di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan. Institut ini menjalankan kajian terhadap pelbagai aspek pembangunan belia dan kaitannya dengan perubahan yang berlaku di peringkat nasional, rantau dan antarabangsa. Untuk mencapai matlamatnya, IPPBM melaksanakan pelbagai program penyelidikan, menganjurkan persidangan, bengkel, syarahan dan seminar; menerbitkan jurnal dan monograf hasil penyelidikan serta mewujudkan program pendidikan dan latihan. Institut ini juga menyediakan kemudahan penyelidikan yang pelbagai, termasuklah sebagai sebuah pusat sumber dan data mengenai pembangunan belia. IPPBM telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi pada 15 Mei 2005 bersempena dengan Hari Belia Malaysia.

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, Aras 10, Menara KBS, No 27 Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya. Tel: 03-8871 3333. Laman Web: http://www.ippbm.gov.my

KEMENTERIAN KESIHATAN

PENGENALAN
Misi Kementerian Kesihatan Malaysia ialah mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat bagi merangsang serta memudahkan rakyat untuk mencapai sepenuhnya kemampuan mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai dan mengambil sikap positif bagi meningkatkan lagi serta mengekalkan status kesihatan untuk menikmati kualiti hidup yang lebih bermutu.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Kesihatan Negeri
Setiap negeri di Malaysia kecuali di Putrajaya mempunyai Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing termasuk Sabah dan Sarawak.


Pusat Darah Negara
Pusat Darah Negara bertindak sebagai badan penasihat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menggariskan polisi dan garis panduan berkaitan
dengan Perkhidmatan Transfusi Darah Kebangsaan.

Institut Kesihatan Umum
Institut Kesihatan Umum merupakan sebuah institut latihan dan penyelidikan kesihatan yang cemerlang dan penting. Institut ini ditubuhkan pada tahun 1966 bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan negara.

Bahagian-Bahagian
• Pengurusan
• Kewangan
• Kesihatan Awam
• Kesihatan Pergigian
• Perubatan
• Penyelidikan & Sokongan Teknikal
• Perkhidmatan Farmasi
Hospital
• Hospital Kerajaan
• Hospital dan Klinik Swasta

Institusi
• Pusat Kawalan Kusta Negara
• Institut Kesihatan Umum
• Institut Penyelidikan Perubatan
• Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
• Institut Pengurusan Kesihatan
• Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)
• Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
• Institut Kebangsaan Produk Asli Dan Vaksinologi (IKPAV)
• Pusat Darah Negara
• Institut Perubatan Respiratori

Pejabat Kesihatan Daerah

Kolej
• Kolej Kejururawatan
• Kolej Jururawat Masyarakat
• Kolej Latihan Pergigian Pulau Pinang
• Kolej Jurupulih Anggota (Fisioterapi)
• Kolej Pembantu Farmasi
• Kolej Sains Kesihatan Bersekutu
• Kolej Radiografi dan Radioterapi
• Kolej Kesihatan Awam
• Kolej Pembantu PerubatanKlinik
• Klinik Kesihatan Kerajaan
• Klinik Pergigian Kerajaan

Makmal
• Makmal Kesihatan Awam (MKA)

KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)

PENGENALAN

Kementerian Kerja Raya (KKR) berperanan merancang, membina dan menyenggara infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam khasnya jalan raya dan bangunan-bangunan. Apabila berlaku penyusunan semula fungsi kementerian-kementerian pada 16 April 2004, kementerian ini mengekalkan fungsi-fungsi sedia ada kecuali fungsi mengenai air dipindahkan ke Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi. Kementerian Kerja Raya ditubuhkan pada tahun 1956 dengan nama Kementerian Kerja Raya, Pos dan Telekom. Pada tahun 1975, kementerian telah disusun semula dan dinamakan Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan. Perkembangan pesat pembangunan dan sosioekonomi negara pada tahun 1970, telah menyebabkan fungsi dan peranan kementerian bertambah. Sesuai dengan perkembangan tersebut, pada tahun 1978 sekali lagi fungsi dan nama kementerian ditukar kepada Kementerian Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Selari dengan pengkhususan tanggungjawab, pada tahun 1980, kerajaan telah mengambil keputusan menamakan kementerian ini dengan nama Kementerian Kerja Raya dan nama itu kekal sehingga sekarang.

JABATAN/AGENSI

Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
JKR adalah agensi yang dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan pembinaan projek-projek pembangunan kerajaan. Ia juga berperanan dalam merancang, mereka bentuk dan membina projek-projek pembangunan prasarana negara. JKR juga telah menyusun sektor-sektor awam dan disokong oleh sektor pakar untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya kepada negara. Kepakaran JKR dibahagikan kepada tiga sektor iaitu Sektor Kepakaran, Sektor Bisnes dan Sektor Pengurusan.

Jabatan Kerja Raya Malaysia, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Tel: 03-2691 9011. Faks: 03-2698 8187. Laman web: www.jkr.gov.my


Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) adalah sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan pada 24 Oktober 1980 mengikut Akta 231 (perbadanan 1980). Tujuan penubuhan LLM adalah untuk menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinaan, pengawalan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya- lebuh raya, mengenakan dan mengutip tol, membuat kontrak dan membuat peruntukan-peruntukan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Objektif penubuhan LLM pula adalah untuk merancang, merekabentuk, memaju, mengendali dan menyelenggarakan rangkaian lebuh raya moden yang lengkap dengan segala kemudahan dan keperluan bagi mengadakan suatu rangkaian pengangkutan jalanraya yang cepat, selamat dan cekap untuk negara secara keseluruhannya, menghubungkan kesemua pekan utama yang sedia ada serta kawasan yang mempunyai potensi pembangunan ekonomi, budaya dan sosial serta perpaduan negara dan membolehkan suatu rangkaian pengangkutan jalanraya awam antara bandar yang berkesan diadakan di seluruh negara disamping melatih kakitangan bagi memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya. Selain itu, berdasarkan Akta 231, LLM juga berperanan untuk menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinaan dan penyenggaraan lebuh raya-lebuh raya sebagaimana yang ditentukan oleh Kerajaan, menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinaan dan penyenggaraan kawasan-kawasan rehat dan rawat dan lain-lain kemudahan yang difikirkan perlu di sepanjang lebuh raya, memungut tol daripada pengguna-pengguna lebuh raya dan lain-lain bayaran dari kemudahan di sepanjang lebuh raya, merancang dan menjalankan penyelidikan untuk memastikan penggunaan lebuh raya yang cekap dan lain-lain kemudahan di sepanjang lebuh raya dan pada amnya melakukan apa-apa juga perkara untuk memajukan lagi lebuh raya. Walau bagaimanapun, selepas Dasar Penswastaan Negara diperkenalkan pada tahun 1983, peranan LLM sebagaimana yang telah digariskan oleh Akta 231, telah berubah iaitu dari sebuah badan yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas lebuh raya bertol, menjadi sebuah badan yang bertanggungjawab mengawalselia pembangunan dan pengurusan lebuh raya bertol di Malaysia. Ianya bagi memastikan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya sentiasa memberikan perkhidmatan yang berkualiti, selamat dan selesa kepada pengguna-pengguna lebuh raya.

Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6 Jalan Serdang - Kajang 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8737 3000/87383000 (10 talian). Faks: 03-8737 3555. Laman web: www.llmnet.gov.my

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

CIDB adalah agensi yang bertanggungjawab untuk membangunkan industri pembinaan supaya menjadi salah satu sektor utama yang akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Antara fungsi CIDB termasuk memaju dan menggalakkan pembangunan, pembaikan dan pengembangan industri pembinaan; menasihati dan membuat syor kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengenai perkara-perkara yang menyentuh atau berkaitan dengan industri pembinaan; memajukan, menggalakkan dan mengusahakan penyelidikan mengenai apa-apa perkara yang berhubung dengan industri pembinaan; memajukan, menggalakkan dan membantu eksport perkhidmatan berhubung dengan industri pembinaan; mengadakan perkhidmatan perundingan dan nasihat berkenaan dengan industri pembinaan; menggiat penstandardan dan pembaikan teknik pembinaan dan bahan-bahan binaan; memajukan jaminan kualiti dalam industri pembinaan dan bahan-bahan binaan; mendaya usahakan dan menyenggara sistem maklumat industri pembinaan; mengadakan, memajukan, mengkaji semula dan menyelaras program latihan pembinaan awam dan persendirian bagi pekerja-pekerja binaan dan penyelia-penyelia tapak binaan; mengakreditasi dan mendaftar kontraktor-kontraktor serta membatalkan, menggantung atau memasukkan semula pendaftaran mana-mana kontraktor berdaftar; dan mengakreditasi dan memperakui pekerja-pekerja binaan mahir dan penyelia-penyelia tapak.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 03-2617 0200. Faks: 03-2617 0220. Laman web: http://www.cidb.gov.my

Lembaga Jurutera Malaysia (LJM)

Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) adalah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya yang ditubuhkan pada 23 Ogos 1972 bagi menguat kuasa Akta Pendaftaran Jurutera 1967 dan melaksanakan fungsi-fungsi yang diperuntukkan di bawah Seksyen 4(1). Antara fungsi LJM adalah mendaftar dan menyelenggarakan daftar Jurutera Profesional, Jurutera Siswazah, Jurutera Sementara, Amalan Kejuruteraan Perunding dan Pemeriksa Bertauliah; menentukan dan mengawal selia tata kelakuan serta etika profesion kejuruteraan; menilai dan mengakreditasi program-program kejuruteraan yang dijalankan oleh institusi-institusi pengajian tinggi; menjalankan Peperiksaan Penilaian Profesional; menjalankan Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) untuk Jurutera Profesional dan Program Pembangunan Profesional (PDP) untuk Jurutera Siswazah; menetapkan skala yuran perkhidmatan kejuruteraan dan bertindak sebagai stakeholder dalam kontrak perkhidmatan kejuruteraan profesional.

Lembaga Jurutera Malaysia, Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur. Tel: 03-2696 7095 / 03-26980590 Faks: 03-2692 5017. Laman web: www.bem.org.my

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM)

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen iaitu Akta Pendaftaran Juruukur Bahan 1967 (dikenali juga Akta Juruukur Bahan 1967). LJBM adalah bertanggungjawab untuk pendaftaran Juruukur Bahan, firma dan badan korporat juruukur bahan perunding yang menjalankan perkhidmatan ukur bahan dan menjaga etika profesion juruukur bahan di Malaysia. Antara fungsi utama LJBM adalah menyimpan dan menyelenggarakan daftar Juruukur Bahan dan daftar firma dan badan korporat; meluluskan atau menolak permohonan pendaftaran; mengeluarkan surat amaran, mengenakan denda, menggantung, membatalkan pendaftaran dan meluluskan pendaftaran semula Juruukur Bahan; menetapkan skala yuran; mendengar dan memutuskan pertikaian atau melantik penimbang tara berkaitan dengan tingkah laku dan kesusilaan profesion juruukur bahan; menentu dan mengawal tata kelakuan dan
etika profesion juruukur bahan; dan mengakreditasi kelayakan dan mengendalikan peperiksaan bagi kemasukan ke profesion Juruukur Bahan.

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia, Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Tel: 03-2696 7999. Faks: 03-2692 5680. Laman web: http://www.bqsm.gov.my

Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)

LAM ialah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya (KKR) yang menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Arkitek 1967. LAM bertanggungjawab menjalankan pendaftaran Arkitek Profesional, Arkitek Graduan, Pereka bentuk Dalaman dan Pelukis Pelan Bangunan. Di samping itu LAM juga mendaftar praktis perunding arkitek dan praktis perunding rekabentuk dalaman yang terdiri daripada firma perseorangan, perkongsian, perbadanan dan praktis pelbagai disiplin. LAM juga berperanan dalam menetapkan dan mengawalselia kod tatakelakuan dan etika profesion Arkitek, Pelukis Pelan Bangunan dan Perekabentuk Dalaman. LAM turut menetapkan skala fi profesional yang boleh dikenakan oleh para praktis perunding arkitek dan rekabentuk dalaman. LAM juga telah mewujudkan Majlis Akreditasi dan Pengajian Senibina Malaysia (MAPSM) yang bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan dengan pengajian kesenibinaan dan rekabentuk dalaman, dan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia (MPSM) yang berperanan mengendalikan semua peperiksaan profesional bagi memasuki bidang senibina dan rekabentuk dalaman.
Lembaga Arkitek Malaysia, Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Tel: 03-2698 2878. Faks: 03-2693 6881. Laman web: http://www.lam.gov.my

Pusat Pembangunan Perkhidmatan Profesional (PSDC)
PSDC adalah sebuah syarikat sendirian berhad milik penuh kerajaan bagi mengendalikan pembekal perkhidmatan profesional. Perkhidmatan ini terutamanya untuk perkhidmatan yang mensyaratkan ilmu pengetahuan serta kemahiran khusus yang lazimnya perlu mempunyai sijil, berlesen atau berdaftar. Ditempatkan secara strategik di bawah Kementerian Kerja Raya, PSDC memberi pengkhususan kepada mempertingkatkan ilmu dan kemahiran, membina upaya serta menggalakkan eksport para pembekal perkhidmatan profesional negara dalam bidang berkaitan pembinaan khususnya dan bidang bukan pembinaan amnya.

Pusat Pembangunan Perkhidmatan Profesional, Tingkat 24, Maju Tower 1001, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. Tel: 03-2698 4045. Faks: 03-2698 4046/2692 1278/2698 8416. Laman web: http://www.mypsdc.com

11.10.10

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENGENALAN

Kementerian Pertahanan telah ditubuhkan pada 31 Ogos 1957 dan memulakan operasi rasminya di sebuah bangunan yang terletak di Brockman Road (sekarang Jalan Dato’ Onn), Kuala Lumpur. Bangunan ini turut menempatkan pejabat Menteri Pertahanan yang pertama iaitu Allahyarham Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussien yang berkhidmat dari 31 Ogos 1957 hingga 22 September 1970. Bangunan Kementerian Pertahanan yang pertama telah dibina oleh Kerajaan Persekutuan dengan kos bernilai RM122,000.00 dan telah dirasmikan oleh Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein pada 18 Mac 1960. Bangunan yang dibina di Jalan Padang Tembak ini juga menempatkan pejabat Panglima-panglima dan Pegawai Tinggi Angkatan Tentera Malaysia dari ketiga-tiga perkhidmatan.

Kementerian Pertahanan diterajui oleh Menteri Pertahanan dan dibantu oleh seorang Timbalan Menteri. Organisasi Kementerian Pertahanan pula mengandungi dua perkhidmatan utama iaitu Perkhidmatan Awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha manakala Angkatan Tentera Malaysia (ATM) diketuai oleh Panglima Angkatan Tentera.
JABATAN/AGENSI

Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE)
Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (STRIDE) merupakan sebuah jabatan di Kementerian Pertahanan yang melaksanakan R&D, memberi bantuan teknikal dan kepakaran saintifik kepada Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera Malaysia dan industri pertahanan tempatan. Di dalam bidang ketenteraan, sokongan sains dan teknologi diaplikasikan secara meluas dalam pelbagai bidang dan peringkat sama ada dalam keadaan aman ataupun semasa perang.

Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan, No.17 & 19, Jalan Seksyen 3/6, Taman Kajang Utama, Kajang, 43000 Selangor. Tel: 03-8733 7133. Faks: 03-8733 5979. Laman web: http://www.stride.gov.my/

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV)
JHEV ditubuhkan di bawah Kementerian Pertahanan selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 11 Oktober 2000. Ketua Pengarah JHEV yang pertama ialah Mejar Jeneral Dato’ Mohd Amin bin Md Salleh. Jabatan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian utama antaranya ialah Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Latihan Dan Penempatan serta Bahagian Pembangunan Usahawan dan Sosioekonomi. Fungsi utama jabatan ini adalah untuk mengurus dan membayar faedah persaraan serta bayaran bantuan kebajikan dan perubatan pesara ATM. JHEV juga bertindak sebagai perancang dan penyelaras dalam pelaksanaan skim bantuan kebajikan dan pendidikan, memberi ‘tambah nilai’ kemahiran sedia ada kepada bakal pesara dan Veteran ATM dalam persaingan pasaran guna tenaga negara.

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Kementerian Pertahanan, 301 Medan Tuanku, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Peti Surat 13191, 50802 Kuala Lumpur. Tel: 03-2050 8000. Faks: 03-2691 7564. Laman web: http://www.jhev.gov.my/

Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN)
Sebuah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga (JKMKT) telah dibentuk dalam Mesyuarat Kabinet pada 30 Oktober 2002 untuk mengkaji keperluan pelaksanaan kerahan tenaga. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan dan dianggotai oleh tujuh Menteri, seorang Penasihat Perdana Menteri yang bertaraf Menteri dan lima Timbalan Menteri. Di dalam mesyuarat pertama pada 12 November 2002, JKMKT telah menerima istilah Khidmat Negara bagi menggantikan istilah Kerahan Tenaga.

Jawatankuasa Kabinet Mengenai Khidmat Negara (JKMKN) telah menubuhkan empat Jawatankuasa Kecil iaitu Jawatankuasa Kecil Kewangan, Jawatankuasa Kecil Kurikulum, Jawatankuasa Kecil Undang-Undang dan Jawatankuasa Kecil Logistik bagi membantu Jawatankuasa Induk menyediakan perancangan dan menyelaraskan keperluan pelaksanaan Program Khidmat Negara. Jemaah Menteri pada 28 Mei 2003 telah meluluskan Pelaksanaan Program Khidmat Negara dan Akta Latihan Khidmat Negara 2003. Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negara pada 25 Jun 2003. Manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang ini pada 7 Julai 2003.

Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mengadakan Program Latihan Khidmat Negara ini (PLKN), Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) ditubuhkan di bawah Kementerian Pertahanan yang berfungsi sebagai agensi pelaksana. Fungsi utama JLKN ialah menggubal dasar dan peraturan-peraturan serta menyediakan PLKN secara terancang ke arah mencapai matlamat Dasar Latihan Khidmat Negara. JLKN juga bertanggungjawab menguruskan penubuhan Majlis Latihan Khidmat Negara (MLKN), pelantikan, kemudahan dan faedah untuk Ahli MLKN seperti mana yang ditetapkan dalam Akta Khidmat Negara serta merancang penyediaan kemudahan-kemudahan, infrastruktur, keperluan logistik, peralatan-peralatan dan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan PLKN dan memastikan objektif JLKN untuk membentuk perwatakan positif kepada remaja melalui nilai-nilai murni tercapai.

Jabatan Latihan Khidmat Negara, Kementerian Pertahanan, Aras 2-5 Bangunan Zetro, Jalan 9/27C, Seksyen 5, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur. Tel: 03-4027 4747. Faks: 03 4027 4111. Laman web: www.khidmatnegara.gov.my

Jabatan Ketua Hakim Peguam
Jabatan Ketua Hakim Peguam diwujudkan dengan satu fungsi utama, iaitu untuk menasihati Majlis Angkatan Tentera dan pegawai-pegawai Angkatan Tentera mengenai kesahan keputusan dan hukuman Mahkamah Tentera, hal-hal perundangan yang lain serta melantik hakim peguam di Mahkamah Tentera.

Jabatan Ketua Hakim Peguam, Kementerian Pertahanan, Wisma Pertahanan, Tingkat
5, Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur. Tel: 03-2071 5093. Faks: 03-2694 1702. Laman web:
www.mod.gov.my/pda/hakimpeguam

Pejabat Sekretariat Majlis Angkatan Tentera
Sekretariat Majlis Angkatan Tentera (SMAT) telah mula diwujudkan pada 26 Julai 1956 berikutan dengan perakuan Persidangan Perlembagaan (Constitutional Conference) di London pada Januari 1956. Tugas utama Majlis pada ketika itu ialah untuk mentadbirkan Angkatan Tentera Persekutuan Tanah Melayu yang sebelumnya telah ditadbirkan oleh Kerajaan British. Di bawah Perkara 137 (1) Perlembagaan Malaysia, Majlis adalah bertanggungjawab mengenai pemerintahan, tatatertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta semua perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Angkatan Tentera kecuali perkara-perkara berkaitan dengan kegunaan operasi. Fungsi Majlis Angkatan Tentera juga berperanan dalam mewujud dan meminda Perintah Majlis Angkatan Tentera (PMAT).

Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)
Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) telah ditubuhkan melalui Perintah Lembaga Tabung Angkatan Tentera 1994 di bawah kuasa yang diberikan oleh Seksyen 23 Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 dengan tujuan untuk memberi latihan peralihan, kebajikan, penempatan pekerjaan dan pembangunan usahawan. Penubuhan perbadanan ini adalah di atas nasihat Panel Pelaburan dengan kelulusan Menteri Pertahanan dan persetujuan Menteri Kewangan. Perintah Lembaga Tabung Angkatan Tentera 1994 ini telah diwartakan pada 25 Ogos 1994 dan berkuat kuasa mulai 30 Ogos 1994. Dengan tertubuhnya Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) ATM di bawah Kementerian Pertahanan dan bermula pada 1 Januari 2002, PERHEBAT telah diamanatkan untuk memberi tumpuan hanya kepada aktiviti latihan sahaja. Aktiviti-aktiviti lain seperti penempatan pekerjaan, kebajikan dan kemudahan lain serta pinjaman dan pembangunan usahawan diambil alih oleh JHEV.

Kompleks PERHEBAT, Kem Sungai Buloh, Peti Surat 65, 47000 Sungai Buloh, Selangor. Tel: 03-6156 9412. Faks: 03-6157 0075. Laman web: http://www.perhebat.net.my/

Depot Simpanan Pertahanan
Depot Simpanan Pertahanan mula beroperasi di kompleks seluas 85 ekar di Sungai Buloh pada Ogos 1978 ekoran dari peristiwa 13 Mei 1969 di mana pihak ATM telah menyedari kepentingan stok simpanan kenderaan dan peralatan apabila berlakunya darurat. Perbendaharaan Malaysia telah meluluskan “Mobilisation and Emergency Reserve Stock” dengan peruntukan sebanyak RM140 juta pada 1971. Pada 1975 Depot Simpanan Pertahanan telah diletakkan di bawah tanggungjawab Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia.

Depot Simpanan Pertahanan, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-6141 2039. Faks: 03-6157 1514.

Penguasa Katalog Angkatan Tentera Malaysia (MAFCA)
Penguasa Katalog Angkatan Tentera Malaysia (ATM) atau lebih dikenali dengan MAFCA (Malaysian Armed Forces Cataloguing Authority) adalah satu badan penguasa yang ditubuhkan oleh ATM pada 7 April 1981 dan diberikan kuasa melalui Perintah Majlis Angkatan Tentera (PMAT) bilangan 9, tahun 1982. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Feb 1983 telah meluluskan supaya ATM menyertai Sistem Kodifikasi NATO dan membuat pertukaran data katalog dengan negara-negara pengguna yang lain. MAFCA mula beroperasi pada pertengahan bulan Jun 1981 dengan objektif untuk mewujud dan membentuk satu bahasa perbekalan bersama berlandaskan Sistem Kodifikasi Nato dalam kalangan pengguna sistem ini di Malaysia dan di antara negara luar yang mengamalkan sistem ini. MAFCA dalam proses untuk menggantikan sistem yang lama iaitu MAFCAS-Malaysian Armed Forces Cataloguing Authority System yang telah digunakan sejak tahun 1985. Sistem yang akan menggantikan MAFCAS dikenali sebagai eSKN (Elektonik Sistem Kodifikasi Nasional). Bermula pada Oktober 2006, sebagai permulaan, sistem ini digunakan secara perintis oleh empat kementerian dan agensi kerajaan iaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Polis Di Raja Malaysia.

Kementerian Pertahanan Malaysia, Wisma Pertahanan, Jabatan Logistik Pertahanan, Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur. Tel: 03-2071 4867. Faks: 03-2694 6381.

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

PENGENALAN

Pada tahun 1955, Kementerian Pertanian telah ditubuhkan dengan tiga portfolio di bawahnya iaitu pertanian, perhutanan dan perkhidmatan haiwan. Sebelum tahun 2004, kementerian ini banyak bertukar nama dan portfolio sehinggalah selepas pembentukan Kabinet pada 27 Mac 2004, ia dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT). Tiga misi kementerian iaitu mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden, dinamik dan kompetitif; menjadikan Malaysia kompetitif sebagai pengeluar utama makanan dunia dan pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan ekonomi negara, dilihat mampu merealisasikan visi kementerian sebagai peneraju transformasi pertanian.

Sejajar dengan itu, enam fungsi kementerian adalah titik tolak kepada usaha mencapai sasaran tersebut. Ia merangkumi menggubal dan merancang dasar, strategi serta program pembangunan pertanian; menilai serta menyelaras pelaksanaan projek atau program pembangunan pertanian; menyediakan khidmat analisis ekonomi termasuk kerja mengumpul, menganalisis dan menyimpan semula maklumat atau data pertanian; merangka dan melaksanakan program publisiti khidmat rujukan dan penyelidikan serta memperkenalkan sistem maklumat pengurusan pertanian; memastikan penyertaan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dalam rancangan-rancangan antarabangsa; dan bertindak sebagai agensi sehenti kepada pihak swasta untuk mendapatkan khidmat nasihat dan kepakaran dalam sektor pertanian.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Pertanian Malaysia
Jabatan Pertanian Malaysia ditubuhkan pada tahun 1905. Jabatan ini berperanan dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha pertanian melalui pengamalan teknologi terkini dan khidmat regulatori pertanian untuk meningkatkan daya pengeluaran serta memastikan keselamatan sektor pertanian negara.

Jabatan Pertanian Malaysia, Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30, Persiaran Perdana, Persint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya. Tel: 03-8870 3000. Faks: 03-8888 5069. Laman web: www.doa.gov.my.

Jabatan Perikanan Malaysia
Jabatan Perikanan Malaysia ditubuhkan apabila kerajaan British menubuhkan Unit Perikanan Kolonial pada tahun 1894 dan diletakkan di bawah Pejabat Setiausaha Rendah Bagi Negeri-Negeri Selat. Jabatan ini bukan sahaja bertanggungjawab dalam mengurus dan membangunkan sektor perikanan negara secara mapan, dinamik dan berdaya saing malah memastikan sumber perikanan negara berada pada tahap yang memenuhi kehendak pasaran semasa dan pasaran akan datang. Berdasarkan Dasar Pertanian Negara Ke-3 (DPN-3) jumlah pengeluaran yang disasarkan ialah 2.071 juta tan metrik setahun menjelang 2010.

Jabatan Perikanan Malaysia, Wisma Tani, Aras 1-6, Blok Menara 4G2, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62628 Putrajaya. Tel: 03-8870 4000. Faks: 03-8889 2460. Laman web: www.dof.gov.my.

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia berperanan menggalakkan pengeluaran ternakan, hasilan ternakan dan makanan ternakan; pengawalan, pencegahan, pembasmian, kuarantin dan penyelidikan tentang penyakit haiwan dan penyakit zoonotik; mengadakan latihan bagi pengusaha industri ternakan; penyelarasan import dan eksport ternakan dan hasilan ternakan; penyelarasan perlaksanaan program kepastian kualiti dan keselamatan produk makanan berasaskan bahan haiwan dan ternakan; menentukan kebajikan dan kesejahteraan haiwan.

Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Wisma Tani, Blok Podium Lot 4G1, Presint 4, Pusat
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62630 Putrajaya. Tel: 03-8870 2000. Faks: 03-8888 6021. Laman web: www.dvs.gov.my

Institut Pertanian dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Institut Pertanian dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) ditubuhkan pada 28 Oktober 1969 dengan objektif utama untuk menjana dan mempromosi teknologi baru, wajar dan efisyen untuk kemajuan industri makanan, pertanian dan industri asas tani.

Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI-UPM, 43300 Serdang, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-8943 7111. Faks: 03-8948 3664. Laman web: www.mardi.gov.my.

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA ditubuhkan pada 30 September 1965 bertujuan menyelia, menyelaras, mengawal selia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia, termasuk pengimportan dan pengeksportan. Hasil pertanian yang termasuk di bawah bidang perkhidmatan FAMA ialah sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin, herba, ternakan, akuakultur dan produk industri asas tani.

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Bangunan FAMA Point, Lot 17304 Jalan Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-6126 2020. Faks: 03-6138 3650/03-6138 5200. Laman web: www.fama.gov.my

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada 1971 bertujuan memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi nelayan. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan pendapatan, memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara berdasarkan kepada program-program utama iaitu Pembangunan Masyarakat Nelayan, Pembangunan Industri Nelayan, Pemasaran dan Infrastruktur.
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Tingkat 3, Menara Olympia, No. 8, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2617 7000. Faks: 03–2070 9285. Laman web: www.lkim.gov.my

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari 1973 berperanan melaksanakan program dan projek pertanian dan pembangunan luar bandar bagi mengurangkan kadar kemiskinan serta penyusunan semula masyarakat.

Lembaga Pertubuhan Peladang, Blok C Utara, Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50460 Kuala Lumpur. Tel: 03-2094 5222. Faks: 03-2095 4239. Laman web: www.lpp.gov.my

Agrobank
Agrobank ditubuhkan pada 1 September 1969 dan memulakan operasinya pada awal tahun 1970. Penubuhannya selaras dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan perbankan bagi menggalakkan pembangunan sektor pertanian di Malaysia. Agrobank adalah sebuah bank milik kerajaan (GLC) di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD). Dasar Pembiayaan bagi sektor pertanian adalah berpandukan polisi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Antara objektif penubuhannya ialah menggalakkan kemajuan sempurna dalam sektor pertanian di Malaysia atau mana-mana bahagian, menyelaras dan menyediakan bantuan kredit daripada kumpulan wang awam untuk maksud-maksud pertanian dan menyelenggarakan wang simpanan khususnya dalam bidang pertanian.

Agrobank, Leboh Pasar Besar, Peti Surat 10815, 50726 Kuala Lumpur. Tel: 03-2731 1600. Faks: 03-2691 7790. Laman web: www.agrobank.com.my

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. MADA telah diamanahkan untuk mendukung tugas-tugas seperti memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda dan merancang serta mengusahakan kemajuan pertanian Kawasan Muda sebagai mana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis.

Ibu Pejabat MADA, Ampang Jajar, 05990 Alor Star, Kedah Darul Aman. Tel: 04-7728 255. Faks: 04-7722 667. Laman web: www.mada.gov.my

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
KADA ditubuhkan pada 30 Mac 1972 dengan fungsinya untuk mengeluarkan padi dan beras bagi menampung keperluan beras negara; mengeluarkan bahan makanan lain untuk menampung keperluan tempatan dan eksport; meningkatkan pendapatan perkapita keluarga tani selaras dengan pendapatan perkapita negara; menggalak dan memajukan industri hiliran berasaskan pertanian; serta membangun dan memperteguh institusi peladang untuk menaungi keluarga tani.
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA), Peti Surat 127, 15710 Kota Bharu, Kelantan. Tel: 09-7447 088. Faks: 09-7441 053. Laman Web: www.kada.gov.my.

Lembaga Industri Nanas Malaysia (MPIB)
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) yang dahulunya dikenali sebagai Lembaga Perusahaan Nanas Tanah Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1957. Ia berperanan untuk membiayai program-program penyelidik agronomi dan program penyelidikan pemprosesan yang berkaitan dengan industri nanas. Selain itu, LPNM juga memberi bantuan kewangan sama ada dalam bentuk subsidi atau geran kepada pekebun kecil secara keseluruhan atau sebahagian.

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru UDA, 81200 Johor Bahru, Johor. Tel: 07-2361 211/012/07-2351 337/587. Faks: 07-2365 694/5451. Laman web: www.mpib.gov.my

Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional)
TEKUN Nasional yang dahulunya di kenali sebagai Yayasan TEKUN Nasional adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditubuhkan pada 9 November 1998. Pada April 2009, TEKUN Nasional telah diletakkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA). Matlamat penubuhan TEKUN Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memula dan memajukan lagi perniagaan mereka. Mulai tahun 2008, TEKUN Nasional telah membuat perubahan dan pembaharuan selaras dengan keperluan semasa dengan menjadikan institusi ini sebagai sebuah institusi pembangunan usahawan yang strategik. TEKUN Nasional turut menyediakan peluang-peluang perniagaan serta peluang-peluang menjana pendapatan, pembiayaan modal perniagaan, khidmat bimbingan dan sokongan serta Jaringan Usahawan.

TEKUN Nasional, No.2, Jalan 4/146 Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur. Tel: 03-9058 8550/9058 8999. Faks: 03-9059 5777. Laman web: www.tekun.gov.my

KEMENTERIAN PELANCONGAN

PENGENALAN
Kementerian Pelancongan diwujudkan selepas pembentukan Kabinet baru pada 27 Mac 2004. Melalui rombakan Kabinet tersebut, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan telah diubah dan diasingkan kepada dua kementerian iaitu Kementerian Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan.

Visi Kementerian Pelancongan Malaysia ialah membangunkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Antara fungsi Kementerian Pelancongan Malaysia ialah menggubal dasar pelancongan negara bagi mencapai visi, misi dan objektif kementerian selain melaksanakan dasar-dasar berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan industri pelancongan.
JABATAN/AGENSI

Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)
Pusat Pelancongan Malaysia atau Malaysia Tourist Information Centre (MaTiC) terletak persimpangan Jalan Ampang dan Jalan Sultan Ismail dan bangunan ini adalah bangunan yang bersejarah kerana Persidangan Parlimen Pertama berlangsung di sini. Selain berperanan sebagai pusat sehenti (one-stop centre) bagi pelbagai perkhidmatan dan kemudahan kepada para pelancong, pusat ini juga memberi pelancong kesempatan untuk melihat dan menikmati segala tarikan Malaysia melalui persembahan tradisional, pementasan, demonstrasi serta pelbagai aspek kebudayaan Malaysia.

Pusat Pelancongan Malaysia, 109, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur. Tel: 03-9235 4848/9235 4800. Faks: 03-2162 1149. Laman web: http://www.matic.gov.my

Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) ditubuhkan pada tahun 1992 dan merupakan sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mempromosikan destinasi-destinasi pelacongan seluruh Malaysia serta pelbagai pakej pelancongan melalui 44 pejabat yang beroperasi di luar negara.

Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tingkat 17, Menara Dato’ Onn, Putra World Trade Centre, 45, Jalan Tun Ismail, 50480, Kuala Lumpur. Tel: 03-2615 8188. Faks: 03-2693 5884/26930207. E-mel: enquiries@tourism.gov.my Laman web: http://www.tourismmalaysia.gov.my

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)

PENGENALAN
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) ditubuhkan berikutan pengumuman pembentukan Kabinet baru pada 27 Mac 2004. Bidang tanggungjawab NRE adalah hasil penggabungan jabatan-jabatan daripada empat kementerian iaitu Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Kementerian Perusahaan Utama dan Kementerian Pertanian.
JABATAN/AGENSI

Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (JKPTG)
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) ditubuhkan bertujuan untuk mempertingkatkan sistem pengurusan dan perundangan tanah supaya lebih cekap dan bermutu selaras dengan Dasar Pembangunan Negara yang merangkumi pengurusan tanah persekutuan, penyelesaian pembahagian pusaka, pengambilan tanah dan penguatkuasaan. Selaras dengan hasrat berkenaan, JKPTG mempertingkatkan peranannya dalam mengkaji segala undang-undang, dasar dan garis panduan yang berkaitan supaya wujud keseragaman dan penyelarasan dalam melaksanakan dan mentadbirkan undang-undang, dasar dan garis panduan berkenaan di seluruh Semenanjung Malaysia. Penyeragaman dan penyelarasan ini adalah penting memandangkan hal ehwal tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan). Aras 3, Podium 1, No. 25
Persiaran Perdana Presint 4, 62574 Putrajaya. Tel: 03-8171 2600. Faks: 03-8881 0796. Laman web: http://www.kptg.gov.my

Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
JUPEM bertanggungjawab menjalankan aktiviti ukur kawalan mendatar dan menegak untuk kegunaan pihak awam dan juga swasta bagi tujuan pembangunan, keselamatan dan pertahanan negara. Jabatan ini bertanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja ukuran geodetik dan pemetaan topografi bagi seluruh Malaysia dan ukuran kadaster untuk negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.

Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Wisma JUPEM, Jalan Semarak, 50578 Kuala Lumpur. Tel: 03-2617 0800. Faks: 03-2693 3618. Laman web: http://www.jupem.gov.my.

Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (JMG)
JMG merupakan jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dalam eksplorasi mineral, perlombongan kuari, serta penyiasatan pelbagai bidang geosains secara bersistem di samping menyediakan perkhidmatan analisis geokimia dan ujian fizikal bahan batuan dan mineral. Jabatan ini juga turut bertindak sebagai bank data nasional bagi semua maklumat yang berkaitan dengan geosains dan sumber mineral.

Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia, Tingkat 19-22 Bangunan Tabung Haji, Jalan Tun Razak, 50658 Kuala Lumpur. Tel: 03-2161 1033. Faks: 03-2161 1036. Laman web: http://www.jmg.gov.my

Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)
Jabatan ini ditubuhkan pada tahun 1932 dengan nama Jabatan Parit dan Taliair. Peranan utama adalah untuk memajukan tanah pertanian yang baru dan ia dengan sekali gus memikul tanggungjawab pengairan dan saliran. Jabatan ini yang sebelumnya bernaung di bawah Kementerian Pertanian, menerima tanggungjawab baru yang lebih luas. Tugas-tugas tersebut adalah pengairan, kejuruteraan sungai, tebatan banjir, kejuruteraan pantai dan hidrologi. Pada tahun 1989, jabatan ini dengan rasminya telah ditukarkan nama kepada Jabatan Pengairan dan Saliran seiring dengan tanggungjawab yang kian meluas. Pada 27 Mac 2004, berikutan rombakan kabinet, Jabatan Pengairan dan Saliran diletakkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Fungsi pengairan telah diletakkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani manakala fungsi-fungsi lain termasuk saliran bandar diletakkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. JPS bertanggungjawab dalam bidang pengurusan sumber air, pengurusan sungai dan pantai, tebatan banjir serta saliran bandar.

Jabatan Pengairan Dan Saliran, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur. Tel: 03-2697 2828. Faks: 03-2698 7973. Laman web: http://www.water.gov.my

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN)
Jabatan PERHILITAN dahulunya dikenali dengan nama Jabatan Mergastua. Pada tahun 1896 undang-undang pertama mengenai hidupan liar telah diwujudkan. Dalam tahun 1902, rezab hidupan liar yang pertama iaitu Rezab Hidupan Liar Chior telah diwartakan. Usaha-usaha untuk menubuhkan satu agensi pusat untuk menyelaraskan aktiviti pemuliharaan habitat dan spesies hidupan liar telah bermula pada tahun 1930, dengan pelantikan En. T.R.Hubback, bekas Pelindung Mergastua (Game Warden) Negeri Pahang, sebagai ketua kepada Suruhanjaya Hidupan Liar Malaya. Antara tahun 1972 dan 1976, Kerajaan Persekutuan selepas berbincang dengan kerajaan-kerajaan negeri telah mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia berikutan penguatkuasaan Akta Perlindungan Hidupan Liar Tahun 1972, Akta 76. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau ringkasnya Jabatan PERHILITAN. Jabatan ini diberi mandat untuk menguatkuasakan Akta Perlindungan Hidupan Liar serta berfungsi menjaga, mengurus dan memelihara hidupan liar dan taman negara termasuk rezab, santuari hidupan liar disamping menjalankan penyelidikan terhadap spesies hidupan liar dan habitat, program penyelidikan dan pendidikan di zoo dan pemeliharaan pusat pembiakan haiwan.

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN), KM 10. Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur. Tel: 03-9086 6800. Faks: 03-9075 2873. Laman web: http://www.wildlife.gov.my

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) bertanggungjawab terhadap pengurusan, perancangan, perlindungan dan pembangunan kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) selaras dengan Dasar Perhutanan Negara dan Akta Perhutanan Negara. Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia bertanggungjawab untuk menggubal dasar-dasar perhutanan, memberi nasihat dan khidmat teknikal kepada Jabatan Perhutanan Negeri dalam aspek perancangan, pengurusan dan pembangunan hutan, industri hutan dan industri berasas kayu, kajian operasi hutan serta latihan dan pembangunan sumber manusia.

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50660 Kuala Lumpur. Tel: 03-26164488. Faks: 03-2692 5657. Laman web: http://www.forestry.gov.my

Institut Tanah Negara (INSTUN)
INSTUN telah ditubuhkan pada 1 Mei 1998 dan merupakan institut latihan yang bertanggungjawab untuk mengadakan latihan dalam bidang perundangan tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan. Disamping itu, INSTUN menjalankan kajian penyelidikan pengurusan latihan dalam bidang tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan serta membekalkan bahan-bahan rujukan dan maklumat dalam bidang tersebut melalui perpustakaan INSTUN.

Institut Tanah dan Ukur Negara, Behrang Ulu, 35950 Behrang Stesen, Perak. Tel: 05-454 2825. Faks: 05-454 2837. Laman web: http://www.instun.gov.my.

Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Alam Sekitar (JAS) pada mulanya dikenali sebagai Bahagian Alam Sekitar telah ditubuhkan pada 1975. Fungsi utama JAS ialah untuk mencegah, menghapus, mengawal dan membaiki alam sekitar melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Jabatan Alam Sekitar (JAS) Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar, Aras 1-4, podium 2&3, Lot 4G3 Presint 4, No.25, Persiaran Perdana Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62574 Putrajaya. Tel: 03-8871 2000. Faks: 03-8889 1973. Laman web: www.doe.gov.my

Jabatan Taman Laut Malaysia
Jabatan ini berperanan untuk memulihara dan melindungi kepelbagaian biologi komuniti marin dan habitatnya yang telah terjejas serta membiakkan spesies marin yang terancam. Selain itu, jabatan ini juga berperanan untuk menggalakkan kajian saintifik dan memantau flora dan fauna marin yang terdapat di kawasan perlindungan. Jabatan ini turut terlibat dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai kepentingan serta keperluan pemuliharaan hidupan biodiversiti marin dan habitatnya.

Jabatan Taman Laut Malaysia, Aras 11, Wisma Sumber Asli, No 25 Persiaran Perdana, 62574 Putrajaya. Tel: 03-8886 1111. Faks: 03-8888 0489. Laman web: www.dmpm.nre.gov.my.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) adalah sebuah badan berkanun yang ditadbir oleh Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (MFRDB), di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Pada tahun 1985, Institut ini dijadikan badan berkanun dan dikenali sebagai Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) yang ditadbir oleh Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (MFRDB) di bawah Kementerian Perusahaan Utama Malaysia. Mulai 2004, FRIM berada di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia (NRE) dan merupakan institut penyelidikan yang bertanggungjawab dalam penyelidikan dan pembangunan, perundingan, pemindahan teknologi dan perkhidmatan ujian dan tumbuhan ubatan.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-6279 7000. Faks: 03-6273 1314. Laman web: http://www.frim.gov.my

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan (NAHRIM)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) ditubuhkan pada September 1995 dan diletakkan di bawah Kementerian Pertanian. Mulai April 2004, NAHRIM telah diletakkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. NAHRIM bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan pembangunan serta perundingan dalam bidang perkhidmatan hidraulik sumber air merangkumi kejuruteraan sumber air atau sungai dan pantai. NAHRIM telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi pusat kecemerlangan kebangsaan yang menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang hidraulik sumber air bagi memenuhi keperluan sektor awam dan swasta.

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM), Lot 5377, Jalan Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8948 3033. Faks: 03-8948 3044. Laman web: http://www.nahrim.gov.my

KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI

PENGENALAN
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi asalnya dikenali sebagai Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan yang ditubuhkan pada tahun 1973. Kemudian, pada tahun 1976 kementerian ini ditukar nama kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar selaras dengan penekanan kerajaan ke atas hal-hal berkaitan alam sekitar. Pada 27 Mac 2004, Kabinet memutuskan pertukaran nama kementerian ini kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi seiring dengan kepentingan aplikasi sains, teknologi dan inovasi dalam pembangunan negara bagi mempertingkatkan daya saing dan seterusnya mencapai Wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju.
JABATAN/AGENSI

MIMOS Berhad
MIMOS berfungsi mempelopori R&D dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan bertindak sebagai penasihat kepada kerajaan berhubung dengan dasar, teknologi dan strategi yang berkaitan dengan ICT.

MIMOS Berhad, Technology Park Malaysia, 57000 Kuala Lumpur. Tel: 03-8995 5000/03-8995 5150. Faks: 03-8991 4202. Laman web: www.mimos.my

SIRIM Berhad
SIRIM diberi mandat dalam meningkatkan pembangunan industri melalui penyelidikan, pemindahan teknologi, pembangunan kemahiran, piawaian dan pensijilan. Strategi pelaksanaan adalah dengan menggalakkan penstandardan dan jaminan kualiti untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan pengguna dan meningkatkan kemampuan dan keupayaan teknologi bagi menjana sumber pertumbuhan baru.

SIRIM Berhad, No. 1, Persiaran Dato’ Menteri, Seksyen 2, Peti Surat 7035, 40911 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-5544 6000. Faks: 03-5510 8095. Laman web: www.sirim.my

Taman Teknologi Malaysia (TPM)
Taman Teknolgi Malaysia (TPM) ditubuhkan pada tahun 1996 dan berfungsi untuk menyediakan Malaysia ke arah era informasi. Pada masa ini, TPM mempunyai infrastruktur penyelidikan dan pembangunan K-industri antara yang paling maju dan lengkap di dunia.

Taman Teknologi Malaysia (TPM), Aras 5, Enterprise 4, Technology Park Malaysia, 57000 Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tel: 03-8998 2020. Faks: 03-8998 2110. Laman web: www.tpm.com.my

Kumpulan Bagi Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi (MiGHT)
MiGHT berperanan mempromosikan pembangunan kebolehupayaan dalam teknologi tinggi dan sektor strategik, menyumbang kepada pengembangan dasar, pembinaan keupayaan dan memupuk perkongsian dan kerjasama teknologi yang lebih rapat di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa.

Kumpulan Bagi Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi (MiGHT), Aras 6, Blok 2 Menara PjH, Presint 2, P.O. Box 11 & 12, 62100 Putrajaya. Tel: 03-8315 7888. Faks: 03-8888 8232. Laman web: www.might.org.my

Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC)
MDeC berfungsi memastikan kejayaan Koridor Raya Multimedia (MSC) dan perjalanan syarikat-syarikat yang beroperasi berkaitan dengannya. Di bawah MDeC terdapat MSC Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1996 dan telah berkembang pesat sehingga menjadi hos kepada lebih 1800 buah syarikat ICT dari seluruh dunia.

Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC), MSC Malaysia Headquarters, 2360 Persiaran APEC, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8315 3000. Faks: 03-8318 8519. Laman web: www.mdec.com.my

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia Sdn. Bhd. (MTDC)
MTDC ditubuhkan pada 10 Mac 1992 dan berfungsi sebagai penyelaras mengkhususkan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Universiti-universiti dan institusi-institusi tempatan untuk dimanfaatkan kepada sektor industri dan pembangunan teknologi persyarikatan di Malaysia.

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia Sdn. Bhd. (MTDC), Aras 8 - 9, Menara Yayasan Tun, Razak, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur. Tel: 03-2161 2000. Faks: 03-2163 7542. Laman web:www.mtdc.com.my

Perbadanan Bioteknologi Malaysia (MBC)
MBC lebih dikenali sebagai BiotechCorp bertanggungjawab menggalakkan pembabitan sektor swasta dalam bidang bioteknologi. Ia juga berperanan mempromosikan negara sebagai pusat bioteknologi serantau, menyelaras aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) berasaskan komersial serta menyelaras permohonan insentif-insentif yang ditawarkan kerajaan berkaitan bioteknologi. BiotechCorp dikawal selia oleh Majlis Pelaksanaan Bioteknologi dan mendapat nasihat daripada Panel Penasihat Bioteknologi Antarabangsa. Kedua-dua badan ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri.

Perbadanan Bioteknologi Malaysia, Aras 23, Menara Atlan, 161B Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 03-2116 5588. Faks: 03-2116 5411. Laman web: www.biotechcorp.com.my

Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd (ATSB)
ATSB berperanan mempertingkatkan pencapaian negara dalam bidang sains dan teknologi angkasa. Peranan utamanya tertumpu kepada penyelidikan dan pembangunan (R&D) reka bentuk dan pembangunan sistem angkasa yang diluluskan dan penggunaan teknologi yang maju dan inovatif.

Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd (ATSB), 2, Jln Jururancang U1/21, HICOM-Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-5569 0100. Faks: 03-5569 6108. Laman web: www.atsb.my

Akademi Sains Malaysia (ASM)
ASM berperanan mempertingkatkan kecemerlangan akademik dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi untuk pembangunan negara.

Akademi Sains Malaysia (ASM), 902-4 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. Tel: 03-2694 9898. Faks: 03-2694 5858. Laman web: www.akademisains.gov.my

Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
MRM berperanan untuk mempromosikan keberkesanan penggunaan rekaan dan pemikiran rekaan dalam perniagaan, pendidikan dan kerajaan.

Majlis Rekabentuk Malaysia, Aras 26, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor. Tel: 03-5510 4714. Faks: 03-5510 4720. Laman web: www.mrm.gov.my

Cybersecurity Malaysia
Peranan CyberSecurity Malaysia sebagai sebuah agensi teknikal keselamatan siber telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Dengan penubuhan CyberSecurity Malaysia, rakyat Malaysia dan pengguna Internet khususnya mempunyai satu pusat rujukan dalam menghadapi ancaman siber. Perkhidmatan yang diberikan oleh CyberSecurity Malaysia adalah Cyber999/tindak balas kecemasan komputer, forensik siber, jaminan keselamatan maklumat, pengurusan keselamatan maklumat dan amalan terbaik, latihan dan program kesedaran keselamatan maklumat dan kajian dasar strategik.

Cybersecurity Malaysia, Aras 8, Blok A, Mines Waterfront Business Park, No 3 Jalan Tasik, The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8992 6888. Faks: 63-8945 3205. Laman web: www.cybersecurity.my

Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)
Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) menyediakan pembangunan infrastruktur di bumi termasuk pembinaan makmal kalibrasi, makmal assembly, Integration And Test (AIT) menerusi projek konstelasi satelit. Agensi ini juga membangun keupayaan negara dalam teknologi satelit, termasuk fasilitet pembuatan, teknologi sensor optik serta gelombang mikro. Selain daripada itu, ANGKASA turut membangun satelit komunikasi untuk penggunaan keselamatan dan meniti jurang digital. TiungSAT-1 merupakan Mikrosatelit Kebangsaan yang pertama di Malaysia. Ia dibangunkan melalui program kerjasama antara teknologi pemindahan dengan latihan Teknologi Satelitte Surrey (SSTL), University of Surrey, Guilford, United Kingdom.

Agensi Angkasa Negara, Ibu pejabat, Tingkat 5, Blok 2, Menara PJH, Presint 2, 62100 Putrajaya. Tel: 03-8888 8668. Faks: 03-8888 3480. Laman web: www.angkasa.gov.my

Agensi Nuklear Malaysia (ANM)
Ditubuhkan pada 19 September 1972, Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) diberikan kepercayaan untuk memenuhi wawasan kerajaan bagi memperkenalkan dan mempromosi penggunaan teknologi nuklear dalam pembangunan negara. Pada awal penubuhannya, Nuklear Malaysia dikenali sebagai Pusat Penyelidikan dan Aplikasi Tenaga Nuklear (CRANE), dan kemudian ditukar nama kepada Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail (PUSPATI). Pada Jun 1983, PUSPATI diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan namanya ditukar menjadi Unit Tenaga Nuklear (UTN). Pada Oktober 1990, ia dipindahkan pula ke Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Seterusnya pada Ogos 1994 namanya sekali lagi ditukar dan dikenali sebagai Institut Penyelidikan Nuklear Malaysia (MINT). Pada 28 September 2006, MINT sekali lagi diberi identiti baru dan kini dikenali sebagai Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia).

Agensi Nuklear Malaysia, Bangi, 43000 Kajang, Selangor. Tel: 03-8925 0510. Faks: 603-89258262. Laman web: www.nuclearmalaysia.gov.my

Agensi Remote Sensing Malaysia
Agensi Remote Sensing Malaysia dahulunya dikenali sebagai Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) ditubuhkan pada tahun 1988. Agensi ini berfungsi sebagai agensi penyelidikan dan pembangunan (P&P) dalam bidang teknologi remote sensing dan teknologi berkaitan (Sistem Maklumat Geografi - GIS dan Sistem Penentududukan Global – GPS). Agensi ini telah dinaik taraf sebagai Jabatan mulai 15 Februari 2008.
Peranan utama Remote Sensing Malaysia adalah untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (P&P) aplikasi remote sensing dan teknologi berkaitan, dan melaksanakan pembekalan imej satelit remote sensing kepada pengguna. Agensi ini adalah pembekal tunggal data satelit remote sensing kepada agensi-agensi kerajaan.

Agensi Remote Sensing Malaysia, No.13, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. Tel: 03-2697 3400. Faks: 03-2697 3350/603-2697 3360. Laman web: www.remotesensing.gov.my

Jabatan Kimia Malaysia (JKM)
Jabatan Kimia pada mulanya dikenali sebagai Makmal Analisis Kerajaan bagi Negeri-Negeri Selat ditubuhkan di Singapura pada 1885 dan cawangannya di Pulau Pinang pada tahun 1909. Pada tahun 1946, Jabatan Kimia ditubuhkan hasil gabungan Makmal Analisis di Pulau Pinang, Makmal Kimia di Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) dan Makmal Kimia, Jabatan Perdagangan dan Kastam. Ibu pejabat pertamanya ialah di Brickfields, Kuala Lumpur yang kemudiannya berpindah ke lokasi sekarang di Petaling Jaya pada tahun 1957.

Jabatan Kimia Malaysia, Jalan Sultan, 46661 Petaling Jaya, Selangor. Tel: 03-7985 3000. Faks: 03-7985 3092. Laman web: www.kimia.gov.my

Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) dipertanggungjawabkan untuk menambah baik rangkaian seismik dan Sistem Amaran Awal Tsunami Nasional Malaysia untuk memantau/mengesan dan mengeluarkan maklumat dan amaran awal sekiranya berlakunya Tsunami atau gempa bumi. Dalam aspek ramalan & amaran cuaca, JMM sedang dalam proses meningkatkan sistem pencerapan dan pemantauan serta sistem ramalan cuaca numerik, termasuk ramalan banjir, ribut petir, hujan lebat, jerebu dan kemarau.

Jabatan Meteorologi Malaysia, Jalan Sultan, 46667 Petaling Jaya Selangor. Tel: 03-7967 8000. Faks: 03-7955 0964. Laman web: www.met.gov.my

Jabatan Standard Malaysia (JSM)
Jabatan ini ditubuhkan pada 28 Ogos 1996 dan berperanan sebagai Badan Standard dan Akreditasi Kebangsaan dan bertanggungjawab terhadap aktiviti standardisasi dan akreditasi di Malaysia. Tugas dan fungsi Standards Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Standard Malaysia 1996 (Akta 549). Standards Malaysia telah melantik SIRIM Berhad sebagai agensi tunggal pembangunan standard kebangsaan pada peringkat teknikal.

Jabatan Standard Malaysia, Century Square, Aras 1 & 2, Block 2300, Jalan Usahawan, 63000 Cyberjaya. Tel: 03-8318 0002. Faks: 03-8319 3131. Laman web: www.standardsmalaysia.gov.my

Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA)
Selaras dengan kehendak Seksyen 3, Akta 304, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 1 Februari 1985. AELB bertindak sebagai sebuah badan penguatkuasa ke atas Akta 304 dan perundangan-perundangan subsidiari yang di buat di bawah akta tersebut. Mulai 27 Oktober 1990, AELB telah diletakan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. AELB dianggotai oleh lima orang ahli yang dilantik oleh menteri. Ahli-ahli ini kesemuanya berkelayakan dalam bidang sains dan teknikal berkaitan tenaga atom.

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, Batu 24, Jalan Dengkil, 43800 Dengkil, Selangor.
Tel: 03-8922 5888. Faks: 03-8922 3685. Laman web: www.aelb.gov.my

Institut Farmaseutikal Dan Nutraseutikal Malaysia (IPHARM)
Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IPHARM) diasaskan pada tahun 2006 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan berperanan untuk menerajui sektor bioteknologi kesihatan negara. Bioteknologi kesihatan memainkan peranan penting untuk merealisasikan Dasar Bioteknologi Kebangsaan yang dirangka pada tahun 2005. Kekayaan sumber semula jadi negara mampu mengerakkan usaha penemuan, pembangunan dan pemasaran farmaseutikal dan nutraseutikal, seterusnya menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara.

Institut Farmaseutikal Dan Nutraseutikal Malaysia, Sains@USM, Blok A, 10 Persiaran
Bukit Jambul, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tel: 04-6535 600. Faks: 04-6535 604. Laman web: www.ipharm.gov.my

.my DOMAIN REGISTRY
.my DOMAIN REGISTRY adalah satu-satunya pentadbir alamat web yang berakhir dengan .my di Malaysia. Terdapat 8 kategori yang boleh dipilih daripada .my, .com.my, .net.my, .org.my, .gov.my, .edu.my, .mil.my, dan .name.my. Website ini bertujuan untuk membantu dan memberikan bimbingan untuk mendaftarkan nama domain pilihan. .my DOMAIN REGISTRY adalah badan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan dikawal oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC). .my DOMAIN REGISTRY menguruskan ruangan nama .my domain peringkat atas (TLD). Ini melibatkan pendaftaran nama domain serta penyelenggaraan dan operasi dari sebuah nama domain registry.

MYNIC Berhad (Co.No. 735031-H), Aras 3, Blok C, Mines Waterfront Business Park,No.3, Jalan Tasik, Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8991 7272. Faks: 03-8991 7277. Laman web: www.domainregistry.my

Inno Biologics
Inno Biologics adalah agensi yang terlibat dengan pengkhususan dalam teknologi kultur sel mamalia dan pengoperasian kemudahan state-of-the-art cGMP untuk pengeluaran biopharmaceuticals. Kemudahan ini dibina untuk mematuhi peraturan Badan Perubatan Eropah (EMEA) dan Amerika Syarikat Food and Drug Administration (FDA). Agensi ini menawarkan perkhidmatan lengkap dari mula hingga akhir operasi untuk pengembangan protein terapeutik. Pengendalian, kepantasan dan kos perkhidmatan yang berkesan akan mengurangkan risiko, kos dan masa pelaburan. Perkara ini akan memastikan pelanggan menempatkan produk ke pasaran, sesuai dengan visi dan strategi mereka. Dengan skala streamline-up kerja dan muat transien transfer ke skala produksi, Inno Biologics adalah landasan terbaik untuk menyambung segala penemuan dan membawanya ke pasaran.

Inno Biologics Sdn Bhd. Lot 1 Persiaran Negeri BBN, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel: 06-799 6661. Faks: 06-799 6660. Laman web: www.innobiologics.com

Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI)
ABI adalah satu inisiatif di bawah Dasar Bioteknologi Kebangsaan. Projek ABI merangkumi penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan ke atas sektor agro-bioteknologi. ABI bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan produk agro yang berpotensi. Penubuhan Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) telah diluluskan oleh Majlis Perlaksanaan Bioteknologi pada 7 September 2006 dan disahkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 November 2006 melalui Kertas Jemaah Menteri No. 882/2534/2006. ABI diwujudkan di atas Dasar Bioteknologi Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 21 April 2005.

Institut Agro-Bioteknologi, Malaysia (ABI) Peti Surat 341, Pejabat Pos UPM Serdang, 43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8943 7257. Faks: 03-8943 5921. Laman web: www.abi.gov.my

Institut Genome Malaysia (MGI)
MGI merupakan sebuah organisasi yang menjalankan penyelidikan dan penemuan dalam bio-sumber tropikal melalui projek-projek berkaitan penjujukan genom, perbandingan dan fungsi genomik serta struktur biologi. Objektif MGI adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan hartanah intelektual dalam genomika dan biologi molekul untuk pembangunan berasaskan Inovasi Teknologi dan Market-Driven Inovasi. Bioteknologi merupakan peneraju utama dalam ekosistem inovasi bioteknologi nasional untuk pembangunan ekonomi.

Malaysia Genome Institute (MGI), Ministry Of Science, Technology And Innovation,
Heliks Emas Block, UKM-MTDC Technology Centre, Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8926 7446. Faks: 03-8926 7972.
Laman web: http://genome.ukm.my

MAVCAP
MAVCAP ditubuhkan pada tahun 2001 oleh Kerajaan Malaysia dan merupakan Venture Capital (VC) syarikat yang menumpukan pada pelaburan dalam maklumat tempatan dan sektor teknologi komunikasi (ICT). Pasukan eksekutif yang ditubuhkan di MAVCAP terdiri daripada individu yang berpengalaman yang mempunyai pelbagai kepakaran di dalam bidang kewangan, operasi, pelaburan, teknologi dan membina perniagaan. MAVCAP merupakan pelabur yang paling aktif dalam bidang ICT dan industri berteknologi tinggi, melalui usahasama dan telah melabur di hampir 90 buah syarikat. Sehingga ke hari ini, MAVCAP telah melihat senarai enam syarikat dalam pertukaran portfolio di Malaysia, Singapura dan United Kingdom. Sejak tahun 2001, agensi ini telah membiayai lebih daripada 258 pengusaha dan mencipta lebih daripada 1,200 pekerjaan di sektor teknologi tinggi di Malaysia. Pada tarikh 31 Disember 2007, MAVCAP telah menghasilkan lebih daripada 100 produk teknologi tinggi dan telah menembusi pasaran di China, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Amerika Syarikat.

MAVCAP. Aras 10, Menara Bank Pembangunan, 1016 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. Tel: 03-2050 3000. Faks: 03-2698 3800. Laman web: www.mavcap.com

Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) adalah Inovatif Premier Pemodal dan Pembangunan Fasilitator untuk ICT, bioteknologi dan sektor teknologi baru di Malaysia. MDV ditubuhkan pada 23 April 2002. MDV telah diamanahkan untuk menyediakan pembiayaan untuk projek-projek di sektor komersialisasi. Dengan dana sebanyak RM4.1 bilion, MDV menawarkan penyelesaian pembiayaan inovatif dan memelihara inisiatif untuk menjana pertumbuhan sektor ini berdasarkan kepada keperluan. MDV berbangga dengan kelulusan kredit yang cepat dan tiada kerumitan proses dalam pelbagai produk.

Malaysia Debt Ventures Berhad (578113-A), Aras 5, Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. General Line: 603-2617 2888 Faks: 603-2697 8998 Email: info@mdv.com.my Laman web: www.mdv.com.my

MODAL PERDANA
Modal Perdana ditubuhkan pada 16 Mei 2001 oleh Kerajaan Malaysia. Modal Perdana mengelola dan menguruskan dana Modal Ventura Teknologi Akuisisi (VCTA). Ditubuhkan sebagai syarikat kewangan berlesen, visi Modal Perdana adalah menjadi pusat akses teknologi global, kepakaran dan modal untuk Malaysia. Misi Modal Perdana adalah untuk memacu perkembangan teknologi dengan memanfaatkan rangkaian antarabangsa bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia secara menyeluruh berasaskan perniagaan teknologi.

Kumpulan Modal Perdana Sdn.Bhd., Suite 7.01, Aras 7, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2264 5288. Faks: 03-2264 5388 Laman web: www.modalperdana.com

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

PENGENALAN
Kementerian Perdagangan dan Industri telah ditubuhkan pada April 1956 dan beribu pejabat di Pejabat Kerajaan, Jalan Raja, Kuala Lumpur. Pada Februari 1972, kementerian ini ditukar nama kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian, pada 27 Oktober 1990, kementerian ini dipecahkan pula kepada dua Kementerian yang berasingan iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP).
AGENSI/JABATAN

Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
MIDA ditubuhkan pada tahun 1967 di bawah Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Persekutuan 1965, sebagai sebuah badan berkanun di bawah penyeliaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). MIDA adalah pusat rujukan utama kerajaan bagi penggalakan dan penyelarasan pembangunan sektor perkilangan dan perkhidmatan (kecuali perkhidmatan utiliti dan kewangan). MIDA berfungsi sebagai penasihat kerajaan mengenai pemberian lesen pengilangan, insentif, jawatan asing dan kemudahan lain yang berkaitan dengan penggalakan, pembangunan dan penyelarasan industri. Beribu pejabat di ibu negara Kuala Lumpur, MIDA telah menubuhkan rangkaian global pejabat-pejabat seberang laut yang meliputi Amerika Utara, Eropah dan Asia-Pasifik bagi membantu para pelabur yang berminat menempatkan pangkalan perkilangan mereka di Malaysia. Bagi meningkatkan lagi peranan MIDA dalam memberi bantuan kepada para pelabur, wakil-wakil kanan daripada agensi-agensi utama ditempatkan di ibu pejabat MIDA di
Kuala Lumpur untuk memberi nasihat kepada para pelabur mengenai dasar dan prosedur kerajaan.

Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), Ibu Pejabat, Blok 4, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tel: 03-2267 3633. Faks: 03-2274 7970. Laman web: http://www.mida.gov.my

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) adalah sebuah badan berkanun yang berperanan mempromosi produk perkilangan dan separa perkilangan serta perkhidmatan Malaysia ke luar negara. MATRADE yang ditubuhkan pada Mac 1993 bertanggungjawab membantu syarikat-syarikat Malaysia berjaya dalam pasaran antarabangsa. Selain mengadakan aktiviti promosi produk dan perkhidmatan Malaysia di luar negara, MATRADE turut menjalankan penyelidikan pasaran dan mewujudkan pangkalan data maklumat yang komprehensif ke arah memajukan perdagangan/eksport produk Malaysia. MATRADE juga bertanggungjawab menganjurkan program-program latihan untuk meningkatkan kemahiran pengeksport berkaitan pemasaran antarabangsa, mempromosi dan membantu dalam perkhidmatan berkaitan perdagangan serta melindungi kepentingan perdagangan antarabangsa Malaysia di luar negara.

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Ibu Pejabat, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta, 50480 Kuala Lumpur. Tel: 03-6207 7077. Faks: 03-6203 7037/7033. Laman web: http://www.matrade.gov.my

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) ditubuhkan pada tahun 1962 dan merupakan badan berkanun persekutuan yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Daya Pengeluaran Negara. Selaras dengan perkembangan peranannya, Majlis ini ditukar namanya menjadi Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) berkuat kuasa pada 1 Disember 1991 selepas pindaan kepada Akta Majlis Daya Pengeluaran Negara (Memperbadankan) Akta A801. Seterusnya, Akta Perbadanan Produktiviti Negara (Memperbadankan) 2008 yang dipinda, dikuatkuasakan pada 21 Februari 2008 menukar nama NPC kepada MPC bertujuan untuk memperkukuhkan peranan dan fungsi perbadanan ini selaras dengan keperluan semasa. MPC berperanan menyediakan maklumat mengenai produktiviti, kualiti, daya saing dan amalan-amalan terbaik melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan pangkalan data. Ia turut membangunkan modal insan dan kecemerlangan organisasi bagi membentuk masyarakat yang berasaskan pengetahuan melalui latihan, pembangunan sistem dan amalan-amalan terbaik serta memupuk daya kreatif dan inovatif melalui program-program promosi Produktiviti dan Kualiti (P&Q) dan jalinan kerjasama antara agensi kerajaan dan swasta.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), Ibu Pejabat, P.O.Box 64, Jalan Sultan, 46904 Petaling Jaya, Selangor. Tel: 03-7955 7266. Faks: 03 - 7957 8068. Laman web: http://www.mpc.gov.my

Perbadanan SME Malaysia (SME Corp.)
Perbadanan SME Malaysia (SME Corp.) adalah penjenamaan semula Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) secara rasmi pada 2 Oktober 2009. Perubahan nama ini bertujuan memantapkan lagi fungsi perbadanan ini dalam membangunkan sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) agar mampu bersaing dan terus kukuh dalam menghadapi krisis ekonomi. Penubuhan SMIDEC pada 2 Mei 1996 adalah sebagai sebuah agensi kerajaan yang khusus untuk menggalakkan pembangunan industri kecil dan sederhana (IKS) dengan menawarkan khidmat nasihat, bantuan kewangan dan fiskal, infrastruktur, pasaran serta lain-lain program pembangunan. SME Corp. adalah ‘pusat rujukan sehenti’ untuk PKS mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat berkaitan program-program pembangunan IKS yang
ditawarkan oleh 60 agensi kerajaan di bawah 14 kementerian yang berkaitan.

Perbadanan SME Malaysia (SME Corp.), Ibu Pejabat, Aras 20, West Wing, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta, 50480 Kuala Lumpur. Tel : 03-6207 6000. Faks: 03-6201 6564. Info Line : 1-300-88-1801. Laman web: http://www.matrade.gov.myMalaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) telah ditubuhkan pada 30 Mac 1960 dengan objektif untuk menggalakkan pertumbuhan industri di Malaysia dengan menawarkan kemudahan pembiayaan untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS) yang terlibat dalam sektor pembuatan dan perkilangan. MIDF kini merupakan sebuah kumpulan kewangan yang kian berkembang dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan. Berikutan penggabungan MIDF dan Amanah Capital Partners Berhad pada tahun 2003, pembelian Utama Merchant Bank Berhad (UMBB) pada 2004 dan pembentukan MIDF Amanah Investment Bank Berhad menjadikan Kumpulan MIDF kini muncul sebagai sebuah organisasi kewangan yang lebih teguh dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk Perbankan Pelaburan, Kewangan Pembangunan dan Pengurusan Aset. MIDF merupakan anak syarikat Kumpulan Permodalan Nasional Berhad.

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF), Aras 19, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2173 8888. Faks: 03-2173 8877.
Laman web: http://www.midf.com.my

Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) mula beroperasi pada 3 Oktober 2005 sebagai sebuah institusi kewangan khusus bagi membimbing dan memenuhi permintaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Sebagai sebuah pusat sehenti yang bergiat memenuhi permintaan bantuan kewangan dan pembiayaaan perniagaan PKS di Malaysia, bank ini melengkapkan lagi produk dan perkhidmatan sedia ada yang ditawarkan oleh bank-bank komersil melalui gabungan khidmat perniagaan yang sistematik dan komprehensif. Peranan utama bank ini adalah untuk menyumbang ke arah komuniti usahawan yang lebih berdaya saing di Malaysia. SME Bank beroperasi melalui ibu pejabatnya di Kuala Lumpur dan 19 cawangannya di seluruh negeri.

Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad, Ibu Pejabat, Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 12352, 50774 Kuala Lumpur. Tel: 03-2615 2020/03-2615 2828. Faks: 03-2698 1748. Laman web: http://www.smebank.com.my

Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC)
Ke arah merealisasikan Malaysia sebagai Halal Hub dunia, Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC) ditubuhkan pada 18 September 2006. Ia merupakan sebuah badan khas untuk menyelaras secara keseluruhan pembangunan industri Halal di Malaysia. Fokus utamanya adalah dalam pembangunan piawaian Halal, audit dan pensijilan termasuk pembangunan kapasiti untuk produk dan perkhidmatan Halal. HDC turut berperanan menggalak peningkatan penglibatan penggiat industri dalam pasaran Halal global.

Halal Industry Development Corporation (HDC), 5.02, Aras 5, KPMG Tower, First Avenue, Persiaran Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor. Tel: 03-7965 5555. Faks: 03-7965 5500. Laman web: http://www.hdcglobal.com