23.9.10

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (KPPK)

PENGENALAN

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) bertanggungjawab ke atas pembangunan sektor komoditi utama (Kelapa Sawit, Getah, Koko, Kayu-kayan, Lada, Tembakau dan Kenaf) meliputi aspek-aspek penyelidikan dan pembangunan (R&D), pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran. Dasar-dasar dan program-program KPPK adalah untuk menjamin pembangunan sektor komoditi melalui kegiatan hiliran dan menggalakkan kegiatan pemasaran komoditi terutamanya keluaran-keluaran yang sudah diproses dan separa proses.
AGENSI/MAJLIS

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
MPOB adalah sebuah agensi utama kerajaan yang bertanggungjawab menerajui dan membangunkan industri sawit negara. Aktiviti teras MPOB merangkumi penyelidikan dan pembangunan mengenai pengeluaran huluan hingga pemprosesan produk hiliran sawit. MPOB juga menyediakan khidmat nasihat teknikal untuk menyokong kemajuan industri sawit melalui kemudahan loji rintis, makmal, kajian saintifik, khidmat nasihat teknikal, perundingan teknikal, penerbitan saintifik, latihan teknikal, persidangan dan seminar, pemindahan teknologi dan khidmat pengembangan.

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), No 6. Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang Selangor, P.O. Box 10620, 50720 Kuala Lumpur. Tel: 03-8769 4400. Faks: 03-8925 9446. Laman web: http://www.mpob.gov.my

Lembaga Lada Malaysia (MPB)
Lembaga Lada Malaysia adalah sebuah badan berkanun di bawah Akta Lembaga Lada Malaysia 2006 dan ditubuhkan pada 1 Januari 2007 bagi menggantikan Jemaah Pemasaran Lada Hitam. Antara matlamat penubuhannya ialah untuk melaksanakan dasar dan program pembangunan untuk memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia serta menggalakkan atau menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang berhubungan dengan industri lada dan memperdagangkan dapatan penyelidikan demi manfaat industri lada.

Lembaga Lada Malaysia (MPB), Lot 1115, Jalan Utama, Tanah Putih, P.O.Box 1653,
93916, Kuching, Sarawak. Tel: 6082-331811. Faks: 6082-336877/6082-342690. Laman web: http://www.mpb.gov.my

Lembaga Koko Malaysia (LKM)
Lembaga Koko Malaysia (LKM) ditubuhkan melalui Akta 343, Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan), 1988 yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada bulan Julai 1988 dan diwartakan pada 8 September 1988. Ia mula beroperasi selepas pelancaran rasminya pada 18 Julai 1989. Pada 17 Ogos 2001, Akta 343 – Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) (pindaan) 2001 diwartakan dan mula berkuat kuasa pada 1 September 2001. LKM dipertanggungjawabkan untuk menjalankan dan menggalakkan penyelidikan di dalam pengeluaran, pemprosesan, penstoran dan penggunaan koko di Malaysia. Di samping itu LKM juga mengawal selia dan menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan koko seperti pemprosesan, penstoran, pengawalseliaan dan pemasaran.

Lembaga Koko Malaysia (LKM), Tingkat 5 & 6, Wisma SEDCO, Beg Berkunci 211, 88999 Kota Kinabalu, Sabah. Tel: 6088-234477. Faks: 6088-239575. Laman web: http://www.koko.gov.my

Lembaga Getah Malaysia (LGM)
Lembaga Getah Malaysia (LGM) ditubuhkan pada 1 Januari 1998, hasil gabungan Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM), Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (MRRDB) dan Lembaga Pasaran Getah Malaysia (MRELB).

Lembaga Getah Malaysia (LGM), Bangunan Getah Asli (Menara), Tingkat 17 & 18, Bangunan Getah Asli, 148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 03-9206 2000. Faks: 03-2163 4492. Laman web: http://www.lgm.gov.my

Lembaga Tembakau Negara (LTN)
Lembaga Tembakau Negara (LTN) ditubuhkan sebagai sebuah Badan Berkanun Persekutuan mengikut Akta 111, Lembaga Tembakau Negara (Perbadanan) 1973. LTN bertanggungjawab dalam mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penanaman, pengawetan, penjualan, pembelian, penyimpanan dan pemindahan tembakau. Di samping itu, LTN juga akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah daripada berlaku dan merebaknya penyakit yang berkaitan dengan tembakau.

Lembaga Tembakau Negara (LTN), Ibu Pejabat Lembaga Tembakau Negara, Kubang Kerian, Peti Surat 198, 15720 Kota Baharu, Kelantan. Tel: 09-765 2933. Faks: 09 -764 2248. Laman web: http://www.ltn.gov.my

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) ditubuhkan pada Jun 1973 di bawah Akta Parlimen dan diletakkan di bawah naungan Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi. MTIB adalah agensi utama yang bertanggungjawab mempertingkatkan kemajuan perusahaan berasaskan kayu negara. Aktiviti MTIB meliputi penggalakan dan pemasaran hasil keluaran kayu kayan di samping menyumbang input teknologi kepada industri bagi memperkukuhkan tahap daya majunya.

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB), Aras 13-17, Menara PGRM, No. 8, Jalan Pudu Ulu, 56100 Cheras, Kuala Lumpur. Tel: 03-9282 2235. Faks: 03-9285 1477/1744. Laman web: http://www.mtib.gov.my
“Karnival ini yang berlangsung di Berjaya Time

Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC)
Majlis Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council–MPOC) telah ditubuhkan pada 25 Januari 1990 untuk mengambil alih tanggungjawab dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang sebelumnya dilaksanakan oleh Jawatankuasa Dana Promosi Minyak Sawit (Palm Oil Promotion Fund (POPF) Committee). Ia telah diamanahkan untuk menerajui aktiviti-aktiviti mempromosi dan memasarkan minyak sawit Malaysia dalam usaha untuk menjadikan ia berdaya saing di pasaran minyak dan lelemak dunia.

Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Aras 2, Wisma Sawit, Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-7806 4097, Faks: 03-7806 2272. Laman web: www.mpoc.org.my

Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC)
Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) telah ditubuhkan pada Januari 1992 untuk mempromosikan pembangunan industri berasaskan kayu kayan dan memasarkan produk kayu. MTC dibentuk atas inisiatif daripada industri kayu. Ia ditubuhkan sebagai syarikat terhad dengan diselia di bawah Akta Syarikat 1965. Majlis ini dikawalselia oleh Lembaga Amanah di mana setiap ahlinya dilantik oleh Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi.

Malaysian Timber Council (MTC), Aras 18, Menara PGRM, 8 Jalan Pudu Ulu Cheras, 56100 Kuala Lumpur. Tel: 03-9281 1999. Faks: 03-9282 8999. Laman web: www.mtc.com.my

Majlis Persijilan Kayu Malaysia (MTCC)
Majlis Persijilan Kayu Malaysia (MTCC) adalah badan bebas yang ditubuhkan untuk membangun dan mengendalikan Skim Persijilan Kayu Negara Secara sukarela di Malaysia dalam rangka memberikan penilaian bebas kepada amalan-amalan pengurusan hutan serta untuk memenuhi permintaan terhadap produk kayu bersijil.

Majlis Persijilan Kayu Malaysia (MTCC), 19 F, Aras 19, Menara PGRM, No. 8, Jalan Pudu Ulu, Cheras, 56100 Kuala Lumpur. Tel: 03-9200 5008. Faks: 03-9200 6008. Laman web: www.mtcc.com.my

Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC)
Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) ditubuhkan pada bulan April 2000 untuk mempromosikan pasaran getah dan produk getah. Hal ini selari dengan kedudukan Malaysia sebagai pembekal terbesar dunia perubatan sarung tangan, katerer, benang lateks dan sejumlah produk getah.

Malaysia Rubber Export Promotion Council (MREPC), Blok 2A, Aras 13A-1 Plaza Sentral, Jalan Stesen Central 5, 50470 Kuala Lumpur. Tel: 03-2780 5088, Faks: 03-2780 0508. Laman web: www.mrepc.com

Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC)
Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC) ditubuhkan pada tahun 2003 sebagai sebuah badan korporat yang diselia di bawah akta Syarikat 1965. Ia bertanggungjawab untuk mempromosi dan mengembangkan industri perabot Malaysia ke peringkat global.

Majlis Promosi Perabot Malaysia (MFPC), 5th Floor, Bangunan Getah Asli (Menara),
148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 03-2171 1133. Faks: 03-2171 1166.
Laman web: www.mfpc.com.my

Tiada ulasan: